Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku, Grotnikach i Szczawinie w roku szkolnym 2016/2017

Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej k/Zgierza ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Kościelna 6/8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7178253
 • Data zamieszczenia: 2016-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej k/Zgierza
  ul. Kościelna 6/8 6/8
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 042 7178253
  REGON: 47030675200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku, Grotnikach i Szczawinie w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci do szkoły w Słowiku, Grotnikach i Szczawinie w roku szkolnym 2016/2017 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozów. Wykonawca obowiązany jest wykonać usługę pojazdami przystosowanymi do przewozu osób o ilości miejsc siedzących dostosowanych do ilości przewożonych danym kursem uczniów. Trasy dowozów i odwozów do szkół oraz planowana ilość przewożonych uczniów określona została szczegółowo w SIWZ. Dowóz dzieci do szkoły w Słowiku obejmuje trzy trasy co stanowi w roku szkolnym 21 201 km, do szkoły w Grotnikach - 1 trasę 4870,5 km/rok szkolny, w Szczawinie - 15089 km/rok szkolny. Wykonawca musi zapewnić pojazd zastępczy w przypadku awarii pojazdu podstawowego. Pojazdy przy pomocy których będzie świadczona usługa muszą odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (Dz.U. Nr 32 poz. 262 z 2003 r. ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.zgierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach