Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 843-78-88, 886 02 09
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu
  Pl. Kazimierza Wielkiego 2 2
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 043 843-78-88, 886 02 09
  REGON: 73016656300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-zopow.um.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu przy ulicy Traugutta 38 oraz Szkoły Podstawowej w Kurowie, na trasie Wieluń - Turów - Srebrnica - Kurów - Wieluń (ok. 27 osób do gimnazjum i ok. 41 osób do szkoły podstawowej, długość dziennej trasy ok. 52 km), b) dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu przy ulicy 18 Stycznia 24 oraz Szkoły Podstawowej w Sieńcu na trasie Wieluń - Jodłowiec - Wieluń - ok. 40 osoby do gimnazjum i ok. 30 osób do szkoły podstawowej (długość dziennej trasy ok. 60 km), c) dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu przy ulicy 18 Stycznia 24 oraz Szkoły Podstawowej w Masłowicach na trasie Wieluń - Masłowice - Starzenice - Wieluń - ok. 29 osób do gimnazjum i ok. 25 osoby do szkoły podstawowej (długość dziennej trasy ok. 38 km), d) dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu przy ulicy 18 Stycznia 24 na trasie Wieluń - Kadłub - Wieluń ok. 17 osób do gimnazjum (długość dziennej trasy ok. 28 km). Na powyższych trasach transport uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. Zamawiający przewiduje ponadto: e) odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sieńcu co najmniej raz w tygodniu (przewidywany trzy razy) na trasie Sieniec - Jodłowiec - Sieniec - Wieluń, (długość dziennej trasy ok. 27 km), f) odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kurowie - co najmniej raz w tygodniu (przewidywany cztery razy) na trasie Kurów - Srebrnica - Mokrosze - Piaski - Kurów, (długość dziennej trasy ok. 18 km), g) dowóz wynikający z potrzeb doraźnych zamawiającego. Szczegółowy rozkład jazdy, liczba przewożonych uczniów, wykaz przystanków oraz rzeczywista długość w/w tras ustalone zostaną z Wykonawcą, który wygra przetarg i stanowić będą załącznik do umowy. Powyższe liczby uczniów na poszczególnych trasach należy traktować jako orientacyjne. Dokładne liczby będą ustalone do 31 sierpnia 2016 r. Dowóz realizowany będzie w dni nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zmianami ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów oraz rozszerzenia lub zmniejszenia katalogu tras, wynikających ze zmian planu lekcji. Uczniowie powinni dojechać rano do szkół na godz. 7.55 na trasach jak w punktach 3.4.a, 3.4.b, 3.4.c oraz na godz. 8.45 na trasie jak w punkcie 3.4.d; odjazd po zakończonych zajęciach. Godziny odjazdów zostaną ustalone do 31 sierpnia 2016 r. po przygotowaniu przez dyrektorów szkół tygodniowych rozkładów zajęć. Przewidywane godziny odjazdu autobusów ze szkół w poszczególnych dniach tygodnia mogą przedstawiać się następująco: dla trasy jak w punkcie 3.4.a - godz. 15.25 lub 14.35, dla tras jak w punktach 3.4.b, 3.4.c, 3.4.d - godz. 14.25, 15.15 lub 15.45, dla trasy jak w punkcie 3.4.e - godz. 14.30, dla trasy jak w punkcie 3.4.f - godz. 14.30. Do realizacji w/w przewozów zamkniętych przewoźnik powinien przekazać takie środki transportu, aby w czasie jazdy zapewnić większości uczniów miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewoźnik jest zobowiązany do dowożenia uczniów autobusami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskimi, oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu wymaga wniesienia wadium do dnia 17.06.2016 r. do godz. 10.00 w wysokości 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-zopow.um.wielun.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach