Przetargi.pl
Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-358 Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078 , fax. 0-43 8425022 w.21
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kiełczygłów
  ul. Tysiąclecia 25 25
  98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie
  tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, fax. 0-43 8425022 w.21
  REGON: 73093464800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielczyglow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych SZEŚĆ sprawnie technicznych autobusów do dyspozycji Zamawiającego, będących własnością Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie, będą one wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Długość dziennej trasy dowozów wynosi w zależności od potrzeb od 100 kilometrów do 200 kilometrów. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości. Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy (tzw. Pustych przejazdów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kielczyglow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach