Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia i rozwożenia uczniów i dzieci na zajęcia do placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2016/17

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ujeździe ogłasza przetarg

 • Adres: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7192111 , fax. 44 7192111
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ujeździe
  Osiedle Niewiadów 27 27
  97-225 Ujazd, woj. łódzkie
  tel. 44 7192111, fax. 44 7192111
  REGON: 59041404900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.bip.cc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia i rozwożenia uczniów i dzieci na zajęcia do placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2016/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I. Dowożeniem i rozwożeniem objętych będzie 521 uczniów w tym: Zespół Szkół w Ujeździe - 328 uczniów, Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów - 58 uczniów, Przedszkole Samorządowe w Ujeździe - 94 wychowanków i Przedszkole Samorządowe w Niewiadowie - 41 wychowanków oraz rozwożeniem po zajęciach dodatkowych cztery razy w tygodniu po 45 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017. Zadanie II. Dowożenie na zajęcia i rozwożenia po zajęciach uczniów zamieszkałych w miejscowości Łączkowice do Szkoły Podstawowej w Ujeździe i do Publicznego Gimnazjum w Ujeździe - 3 uczniów oraz 3 wychowanków do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów 27. Dowożenie na zajęcia i rozwożenie po zajęciach 25 wychowanków do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z przystanku przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe ul. Kościelna 24 w roku szkolnym 2016/2017. Podana liczba uczniów i wychowanków może ulec zmianie po zamknięciu rekrutacji do placówek oświatowych w danym roku szkolnym lub w przypadku zdarzeń losowych. Dowożenie i rozwożenie uczniów i wychowanków do placówek oświatowych odbywać się będzie również w dni w których odbywać się będą rekolekcje prz. W ramach Zadnia I dowożenie i rozwożenie uczniów i wychowanków do placówek oświatowych odbywać się będzie: w roku szkolnym przez okres pięciu dni w tygodniu - trzema pojazdami samochodowymi (autobusami) na 10 trasach (kierunkach), w tym: dwa pojazdy samochodowe (autobusy) muszą być przystosowane do jednorazowego przewozu co najmniej 60 pasażerów na miejscach siedzących, jeden pojazd samochodowy (Autobus) musi być przystosowany do przewozu co najmniej 67 pasażerów na miejscach siedzących. W ramach Zadnia II dowożenie i rozwożenie uczniów i wychowanków do placówek oświatowych odbywać się będzie: tylko w roku szkolnym 2016/17 przez okres pięciu dni w tygodniu - Minibusem/Busem przeznaczonym do przewożenia co najmniej 8 pasażerów na miejscach siedzących na trasie: Zespół Szkół w Ujeździe ul. Rokicińska 6 - Łączkowice - Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów 27 - Przedszkole Samorządowe w Ujeździe ul. Kościelna 24 - Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów. Dowożenie wychowanków do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z przystanku Ujazd, ul. Kościelna 24 odbywać się będzie czterema kursami (po 6, 7 wychowanków) po zakończeniu każdego z kursów autobusów szkolnych realizujących Zadanie I. Szczegółowy harmonogram dowożenia i rozwożenia uczniów i wychowanków do placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017 oraz mapy z trasami kursów autobusów zawiera załącznik nr 1 do siwz. Z przewozów, o których mowa wyżej mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, wychowankowie placówek przedszkolnych z terenu Gminy Ujazd pod opieką osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i wychowanków (Opiekunów oraz koszty ich wynagrodzenia zapewnia i ponosi Zamawiający)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych - dotyczy tylko Wykonawców składających ofertę na realizację Zadania nr I. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: Pieniądzu, Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu Nr 271.1.2016 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia i rozwożenia uczniów i dzieci na zajęcia do placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2016/17 - Zadanie nr I. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodne z wymogami określonymi przez prawo bankowe. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego). Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać : Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę 10 000,00 Informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt: ZOEAS.271.1.2016 Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, jeżeli spowodowało to brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii podczas przewożenia ucznów i wychowanków
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach