Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją pomieszczeń bufetu z wyposażeniem w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ul. Matejki 22.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 00000128700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją pomieszczeń bufetu z wyposażeniem w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ul. Matejki 22.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie prac obejmuje: - roboty budowlane - instalacje wod-kan., - instalacja c.o., - instalacja elektryczna, - instalacja wentylacji, - technologia stołówki - wyposażenie Charakterystyka obiektu: Pomieszczenia bufetu i Sali konsumpcyjnej o łącznej pow. 64,5 m2 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacja techniczną i przedmiarami robót ujętych w załączniku nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium przetargowe w wysokości 6000,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy złotych i 00/100). Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być złożone w formie oryginału w siedzibie zamawiającego (oddzielnie od oferty) - Dział Budynków i Budowli UŁ, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok.219 w godz. 8:00 - 15:00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Nr konta Uniwersytetu Łódzkiego: mBank 86 1140 1108 0000 5867 7100 2001 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art.46 ust.3 ustawy - prawo zamówień publicznych, zamawiający w wyznaczonym terminie będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. UWAGA: 1) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09-08-2016r, do godz. 1000 2) Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą według zasad określonych w specyfikacji, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 4) W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5) W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach