Przetargi.pl
Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w dniach nauki szkolnej

Gmina Dmosin ogłasza przetarg

 • Adres: 95-061 Dmosin, Dmosin 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8747485 , fax. 046 8746294
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dmosin
  Dmosin 9 9
  95-061 Dmosin, woj. łódzkie
  tel. 046 8747485, fax. 046 8746294
  REGON: 75014821300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w dniach nauki szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w dniach nauki szkolnej. Zakres zamówienia jest dowożenie uczniów do: 1) Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie oraz Gimnazjum w Dmosinie, 2) Szkoły Podstawowej w Kołacinie, zwanymi dalej Szkołą oraz odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w dniach nauki szkolnej w ilości 192 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy dla pierwszego pojazdu 120 km i 164 km dla drugiego pojazdu - wykaz tras stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tras, zawieszenia kursów lub uruchomienia dodatkowych, a także zmian godzin przewozów, o czym zawiadomi Wykonawcę na 2 dni przed terminem wejścia w życie zmiany. Zmiany we wskazanym zakresie nie wymagają ich wprowadzenia do umowy w formie aneksu, chyba że powodują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy skutkującego przekroczeniem wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w § 8 ust. 6 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin zapewnienia pojazdu w przypadku awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dmosin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach