Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Skomlin do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Skomlin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-346 Skomlin, ul. Trojanowskiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8864477 , fax. 043 8864477 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skomlin
  ul. Trojanowskiego 1 1
  98-346 Skomlin, woj. łódzkie
  tel. 043 8864477, fax. 043 8864477 w. 13
  REGON: 73093473700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Skomlin do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Skomlinie z terenu Gminy Skomlin w okresie 1.09 .2016 - 30.06.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w zakresie dowozu dzieci z miejsca zamieszkania (według ustalonych przystanków) do: szkoły i przedszkola w Skomlinie i ze szkoły i przedszkola do miejsca zamieszkania zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. Kurs poranny Skomlin - Maręże - Brzeziny - Skomlin godz.7.20 ilość dowożonych osób - 17 Skomlin - Klasak Duży - Brzozówka - Skomlin godz. 7.40 ilość dowożonych osób - 13 Skomlin - Klasak Mały - Chmlielniki - Skomlin godz.8.00 ilość dowożonych osób - 3 Skomlin - Zbęk - Skomlin godz. 7.20 ilość dowożonych osób - 13 Skomlin - Wróblew - Smugi -Skomlin godz. 7.35 - ilość dowożonych osób - 62 Skomlin - Toplin - Bojanów - Skomlin godz. 8.20 ilość dowożonych osób - 32 Skomlin - Wichernik - Walenczyzna - Skomlin godz. 8.35 ilość dowożonych osób - 49 Kurs popołudniowy Skomlin - Maręże - Brzeziny - Skomlin (poniedziałek, piątek godz. 13.30 wtorek-czwartek godz.14.25) Skomlin - Chmielniki - Klasak Mały -Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 14.25, wtorek - czwartek - godz. 15.15) Skomlin - Klasak Duży - Brzozówka - Skomlin (poniedziałek , piątek - godz. 14.25, wtorek- czwartek godz. 15.15) Skomlin - Zbęk - Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 13.30, wtorek-czwartek - godz. 14.25) Skomlin - Wróblew - Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 13.45, wtorek-czwartek - godz. 14.25). Skomlin - Wichernik - Walenczyzna - Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 14.25, wtorek - czwartek - godz. 15.15) Skomlin - Toplin - Bojanów - Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 14.25, wtorek - czwartek - godz. 15.15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w okresie ich trwania poprzez punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów każdego dnia roboczego za wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych dwoma sprawnymi technicznie autobusami. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne. Liczba miejsc siedzących w autobusie winna być dostosowana do liczby dzieci objętych dowozem na danej trasie Dowożenie dzieci odbywa się ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualny przegląd techniczny Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Rozliczenie następować będzie na podstawie wystawionej faktury. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zamówienie należy zrealizować w terminie 1.09.2016 do 30.06.2017 Przewidywana ilość dni nauki w roku szkolnym 2016/2017 - 191 Szacunkowy dzienny przebieg = 148 km Szacunkowa ilość km do przejechania w okresie objętym zamówieniem 148 km x 191 dni = 28.268km .Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do lat 18 oznacza się z przodu i z tył pojazdu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży (art. 57 ustawy o ruchu drogowym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skomlin.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach