Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Uniejów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 063 2888192 , fax. 063 2888192
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uniejów
  ul. Błogosławionego Bogumiła 13 13
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 063 2888192, fax. 063 2888192
  REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół na terenie Gminy Uniejów na trasie z domu ( z przystanków wskazanych przez Zamawiającego dla danej trasy) do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017. 2. Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Uniejowie (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Gimnazjum im. Abp. J. B. Skotnickiego w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów); Szkoły Podstawowej im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Wielenin 30 A, 99-210 Uniejów; Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej Curie w Wilamowie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów; Szkoły Podstawowej w Spycimierzu, Spycimierz 7, 99-210 Uniejów oraz Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, ul. Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów. 3. Na zamówienie składa się obsługa sześciu tras: Trasa I: - Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 85 km Razem dzieci dowożonych 62 Dąbrowa wsiada 8, Rożniatów i Rożniatów Kol. Wsiada 29, Czepów wsiada 11, Stanisławów wsiada 8, Szkoła Podstawowa w Wieleninie wysiada 40, Brzeziny wsiada 6 , Zespól Szkół w Uniejowie i Przedszkole wysiada 22 Autobus na miejsc siedzących 56 Trasa II: - Długość dzienna trasy( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 110 km Razem dzieci dowożonych 120 Kuczki wsiada 11, Góry wsiada 4, Skotniki wsiada 3, Szkoła Podstawowa w Wilamowie wysiada 16, Lekaszyn wsiada 31, Brzozówka wsiada 7, Osina wsiada 8, Szkoła Podstawowa w Wilamowie wysiada 39, Czepów wsiada 16, Szkoła Wilamów wysiada 16, a wsiada 11, Skotniki wsiada 4, Ostrowsko wsiada 25, Zespół Szkół w Uniejowie i Przedszkole wysiada 49 Autobus na miejsc siedzących 49 Trasa III: - Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 104 km Razem dzieci dowożonych 97 Bronówek wsiada 5, Bronów wsiada 2, Kobylniki wsiada 9, Szarów wsiada 3, Józefów wsiada 9, Wola Przedmiejska wsiada 17, Zespól Szkół w Uniejowie wysiada 45, Biernacice wsiada 24, Felicjanów wsiada 16, Czekaj wsiada 12, Zespól Szkół w Uniejowie i Przedszkole wysiada 52 Autobus na miejsc siedzących 52 Trasa IV : - Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) 80 km Razem dzieci dowożonych 67 Człopy wsiada 30, Wieścice wsiada 2, Zespół Szkół i Przedszkole w Uniejowie wysiada 32, Zieleń leśniczówka i Staw wsiada 13, Spycimierz Kolonia i Spycimierz wsiada 22, Zespół Szkół w Uniejowie i Przedszkole wysiada 35 Autobus na miejsc siedzących 35 Trasa V: - Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 118 km Razem dzieci dowożonych 97 Sempółki wsiada 20, Niewiesz wsiada 30, Grocholice wsiada 3, Zespół Szkół i Przedszkole wysiada 53, Gibaszew wsiada 2, Niemysłów wsiada 1, Krępa wsiada 2, Lipnica I i II wsiada 18, Jankowice wsiada 2, Balin wsiada 2, Ul. Sienkiewicza wsiada 17, Zespół Szkół i Przedszkole wysiada 44 Autobus na miejsc siedzących 53 Trasa VI - Długość dzienna trasy ( 2 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 45 km + Ostrowsko ( 1 kurs) - odwóz w południe 3 km Razem 48 km Razem dzieci dowożonych 76 Brzeziny i Brzeziny Kolonia wsiada 6, Orzeszków i Orzeszków Kol.wsiada 24, Szkoła Podstawowa w Wieleninie wysiada 23, Wielenin wsiada 17, Pęgów wsiada 2, Kozanki wsiada 10, Zaborów wsiada 6 , Szkoła Podstawowa w Wieleninie wysiada 22, a wsiada 11, Zespół Szkół w Uniejowie i Przedszkole wysiada 24 Autobus na miejsc siedzących 42 4. Wykonywanie przewozów może odbywać się na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych lub regularnych specjalnych. 5. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z domu do szkoły lub ze szkoły do domu muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 18. 6. Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów 519. 7. Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji - jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2016 r. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. Różnica w ilości przewożonych dzieci nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. 9. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. 10. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu (w tym przeprowadzanie przez jezdnię). 11. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane niezwłocznie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. 12. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - godz. 8.00 i 8.20, powrót dzieci ze szkoły w godz. 12.45 - 16.30 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). 13. Ilość dni nauki szkolnej - z zastrzeżeniem pkt. 24 w roku szkolnym 2016/2017 wynosi około - 191 (2016: IX-22, X-21, XI-20, XII-16, 2017: I-11, II-20, III-23, IV-16, V- 21, VI-21). 14. Wykonawca musi dysponować minimum sześcioma pojazdami, posiadającymi taką ilość miejsc siedzących wielkościowo dostosowanymi do ilości przewożonych uczniów, określonych w rozdziale V.1 pkt 3) lit. b. 15. Wykonawca musi dysponować osobami: minimum sześciu kierowców i minimum sześciu opiekunów, posiadający uprawnienia zgodnie z ust. 27. Wzrost liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców i opiekunów. 16. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. 17. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego w terminie nieprzekraczającym 60min ( według czasu wskazanego w formularzu ofertowym) od planowanego czasu przyjazdu/odjazdu z danego przystanku wskazanego w harmonogramie dla danej trasy. 18. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości. 19. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 10 września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. 20. Projekt harmonogramu po weryfikacji przez Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2016 r. 21. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu. 22. Przybliżona dzienna ilość kilometrów wynosi 545, w tym: Trasa I- 85; Trasa II- 110; Trasa III- 104; Trasa IV- 80; Trasa V- 118; Trasa VI- 48. Długość tras do przejechania w roku szkolnym 2016/17 ustalona na dzień opracowania dokumentacji przetargowej wynosi około 104 095 km. 23. Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów określony jest głównie na podstawie roku szkolnego 2015/2016. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w roku szkolnym 2016/2017 i dlatego może ona ulec zmianie. Różnica w ilości kilometrów nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. 24. Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. 25. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych - niezależnych od przewoźnika odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 26. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 27. Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. 28. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie. 29. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku szkolnym 2015/2016 w Referacie Oświaty na stanowisku gł. specjalisty do spraw oświaty, tel.(063) 2889783.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 1. Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 359) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Wadium - przetarg na wykonanie usługi dla zadnia: Dowożenie uczniów do Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2016/2017 nie otwierać przed 28.07.2016r., godz. 10:30. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio 7. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uniejow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach