Przetargi.pl
Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Pątnów - realizowany na podstawie biletów imiennych miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 oraz od 1 września do 31 grudnia 2017 roku

Gmina Pątnów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-335 Pątnów,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8865220 , fax. 43 8865250
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pątnów
  98-335 Pątnów, woj. łódzkie
  tel. 43 8865220, fax. 43 8865250
  REGON: 73093471400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Pątnów - realizowany na podstawie biletów imiennych miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 oraz od 1 września do 31 grudnia 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z miejsca zamieszkania do: - Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, - Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie, - Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Małym z zapewnieniem odwozu, po skończonych zajęciach do miejscowości zamieszkania. 2. Usługa ma być świadczona w dni nauki szkolnej (269 dni - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017),tj. od 1.09.2016 r. do 23.06.2017 r. i od 01.09.2017 r. do 22.12.2017 r. 3. Przewóz ma być realizowany według przebiegu linii komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i uczniów na podstawie imiennych wykazów sporządzonych przez dyrektorów szkół. Realizacja usługi ma umożliwić dzieciom i uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z następującymi wykazami: 1) wykaz nr 1 - Trasy oraz liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości, orientacyjne godziny dowozu i odwozu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, 2) wykaz nr 2 - Trasy oraz liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości, orientacyjne godziny dowozu i odwozu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, 3) wykaz nr 3 - Trasy oraz liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości, orientacyjne godziny dowozu i odwozu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i uczniów przewożonych z poszczególnych miejscowości w trakcie zamówienia. Liczba uczniów dowożonych do szkół określana będzie na dany miesiąc na podstawie zapotrzebowania składanego miesięcznie przez dyrektorów szkół w terminie do 25-ego dnia każdego miesiąca poprzedzającego świadczenie usługi. 5. Dzieci mają zostać przywiezione do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 6. Ostateczny szczegółowy harmonogram dowozu i odwozu dzieci i uczniów Wykonawca sporządzi przed przystąpieniem do wykonania usługi we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół. 7. W zakresie ustalania dowozów i odwozów uczniów na i z zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z dyrektorami szkół, w tym także uwzględniając organizację roku szkolnego z każdym z dyrektorów, stosownie do rozporządzenia o organizacji roku szkolnego dającego dyrektorom możliwość indywidualnego określenia terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych (6 dni dla szkół podstawowych i 8 dni dla gimnazjów). Dyrektor może także ustalić dodatkowy dzień wolny od zajęć pod warunkiem odpracowania go w sobotę. O tym fakcie dyrektor jest zobowiązany powiadomić przewoźnika z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozów i odwozów dzieci do i ze szkoły w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz prawo do uzgadniania tras przewozów, w tym w szczególności zmiany trasy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji polegających na przewozie uczniów z innych miejscowości z terenu Gminy Pątnów niż wymienione w formularzu cenowym. Cena biletów miesięcznych za przejazdy do szkół z innych miejscowości z terenu Gminy Pątnów, niż wymienione w formularzu cenowym zostaną ustalone w taki sposób, że ich cena będzie taka jak cena biletu miesięcznego określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla przewozu na trasie o takiej lub najbardziej zbliżonej długości przejazdu liczonej w kilometrach. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia taboru bezpiecznego i niezbędnego do przewozu wszystkich dowożonych dzieci i uczniów, z odpowiednia ilością miejsc w pojazdach, odpowiadającą liczbie aktualnie przewożonych dzieci. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne technicznie i gwarantować pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, być oznakowane stosownie do charakteru świadczonych usług, a także muszą być utrzymane w czystości, 2) podstawienia w ciągu 1 godziny zastępczego środka transportu w razie awarii autobusu, 3) zatrudniania kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych, 4) Zamawiający zastrzega prawo dyrektora szkoły do dokonywania doraźnych kontroli sposobu wykonywania usługi dowozu uczniów, a w szczególności sprawdzania obecności opiekunów odpowiedzialnych za opiekę nad uczniami w czasie przewozu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach