Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Góra Św. Małgorzaty na okres od 1 września do 31 grudnia 2016r

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 99-122 Góra św. Małgorzaty, Góra św. Małgorzaty 42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3892408 , fax. 024 3892409
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  Góra św. Małgorzaty 42 42
  99-122 Góra św. Małgorzaty, woj. łódzkie
  tel. 024 3892408, fax. 024 3892409
  REGON: 00120605700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goraswmalgorzaty.bipst.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Góra Św. Małgorzaty na okres od 1 września do 31 grudnia 2016r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia obejmuje się: a) dowóz i odwóz dzieci przedszkolnych wraz z opiekunem do: Gminnego Przedszkola w Górze Św. Małgorzaty Oddziału Przedszkolnego w Sługach oraz dowóz i odwóz dzieci do następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty Szkoły Podstawowej w Sługach Gimnazjum w Nowym Gaju 2) Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym. 3) Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunami odbywać się będzie po następujących trasach : Trasa I NOWY GAJ I Łęczyca- Kwiatkówek - Marynki - Witaszewice- Zacisze - Bryski II - Góra Św. Małgorzaty II- Podgórzyce II - Podgórzyce I (Tarczyński) - Góra Św. Małgorzaty (szkoła). Góra Św. Małgorzaty (szkoła) - Kosin- Ambrożew - Karsznice (Stara wieś) - Karsznice DPS - Bryski I - Góra Św. Małgorzaty (szkoła). Góra Św. Małgorzaty (szkoła) - Zacisze - Nowy Gaj (szkoła). Nowy Gaj- Góra (szkoła)- Nowy Gaj Średnio dziennie około 165 km.- (autobus co najmniej 50 miejsc - 4 kursy dziennie) Trasa II SŁUGI Łęczyca - Marynki - Witaszewice (Łąki) - Marynki - Witaszewice Dolne (Piotrowski) - Orszewice - (Pawlak)- Orszewice (Reliszko) -Zagaj- Konstancin- Czarnopole - Sługi (szkoła). Sługi (szkoła)- Stary Gaj-Nowy Gaj (szkoła). Nowy Gaj (szkoła) - Gaj- Stawy- Nowy Gaj. Nowy Gaj (szkoła)- Głupiejew -Balków- Sługi (szkoła). Sługi - Góra - Sługi. Średnio dziennie około 165 km.- (autobus co najmniej 50 miejsc - 4 kursy dziennie) Trasa III NOWY GAJ II Łęczyca - Kwiatkówek - Marynki- Witaszewice- Zacisze- Góra Św. Małgorzaty (szkoła). Góra Św. Małgorzaty (szkoła) - Kosin - Bogdańczew- Ambrożew - Góra Św. Małgorzaty (szkoła). Góra Św. Małgorzaty (szkoła) - Góra Św. Małgorzaty II - Bryski II - Stary Gaj - Nowy Gaj (szkoła). średnio dziennie około 30 km (autobus co najmniej 45 miejsc - 1 kurs dziennie) Trasa IV GÓRA ŚW. MAŁGORZATY Łęczyca- Kwiatkówek - Tum -Tum Mały- Tum- Podgórzyce I - Góra Św. Małgorzaty (szkoła) średnio dziennie około 14 km (autobus co najmniej 45 miejsc - 1 kurs dziennie). Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym. 4) Dzienny przebieg ok. 374 km 5) Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. 6) Szczegółowe określenie tras oraz godziny dowozów i odwozów ustalone będą przez Zamawiającego w harmonogramach stanowiących załącznik do umowy, dostosowanych do rozkładu zajęć lekcyjnych. 7) Obowiązki Wykonawcy : a) wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia autobusu w środki łączności (np. telefon komórkowy), b) autobus używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.) c) wykonawca winien dysponować kierowcami do realizacji w/w przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, d) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów oraz zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich dzieci i opiekuna, e) wykonawca zapewnia bezawaryjność i punktualność, a w sytuacjach awaryjnych zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego dla dzieci (sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu oznakowanego stosownie do charakteru świadczonych przewozów). W razie zaistniałej sytuacji Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów, f) do ceny biletu należy doliczyć również koszty związanie z odpowiednim oznakowaniem przez Wykonawcę przystanków znajdujących się na trasach objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) Wykonawca zobowiązany jest podać jedną uśrednioną cenę biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) 9) W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goraswmalgorzaty. bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach