Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7256700 , fax. 044 7145840
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 044 7256700, fax. 044 7145840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 zadań, które rozpatrywane będą odrębnie: Zadanie nr 1 (trzy autokary) dowóz uczniów od strony: Regien, Starego Redzenia, Nowego Redzenia, Słotwin, Przanowic, Kaletnika, Różycy i Żakowic do szkół w Koluszkach. Ogółem długość trasy do przejechania ok. 125 km, maksymalna liczba przewożonych uczniów w autokarze do 40 Zadanie nr 2 ( jeden autokar) Przedmiot przetargu : dowóz uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa, Jeziorka oraz Lisowic do szkół w Koluszkach. Ogółem długość trasy do przejechania ok. 106 km, maksymalna liczba przewożonych w autokarze uczniów do 30. Zadanie nr 3 ( trzy autokary ) Przedmiot przetargu: dowóz uczniów od strony: Chrustów Nowych, Kaletnika, Różycy, Żakowic, Będzelina, Borowej, Gałkówka Parceli do Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym. Ogółem długość trasy do przejechania ok. 183 km, maksymalna liczba dowożonych uczniów w autokarze do 40. Zadanie nr 4 ( jeden autokar) dowóz uczniów od strony: Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrustów do Szkoły Podstawowej w Będzelinie. Ogółem długość trasy do przejechania ok. 55 km, maksymalna liczba dowożonych uczniów w autokarze do 40. Zadanie nr 5 ( dwa autokary ) dowóz uczniów od strony: Świn, Kazimierzowa, Wierzchów, Leosina, Stamirowic, Katarzynowa, Zygmuntowa, Stefanowa, Długiego, Turobowic do Szkoły Podstawowej w Długiem i szkół w Koluszkach. Ogółem długość trasy do przejechania ok.180 km, maksymalna liczba dowożonych uczniów w autokarze do 42. Zadanie nr 6 ( jeden autokar) dowóz uczniów od strony : Będzelina, Kaletnika, Gałkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Koluszek, Felicjanowa i Zygmuntowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Koluszkach. Ogółem długość trasy do przejechania ok. 92 km, maksymalna liczba dowożonych uczniów w autokarze do 20. Zadanie nr 7 ( jeden bus ) dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo z terenu Gminy Koluszki do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach. Średnia długość trasy do przejechania dziennie ok.155 km, ogółem liczba dowożonych niepełnosprawnych uczniów do 12. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na wybrane zadanie. Miejsce realizacji: teren Gminy Koluszki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Norma emisji spalin pojazdu wykonującego usługę transportową
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach