Przetargi.pl
Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczycy - CZĘŚĆ A

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7212285 , fax. 024 7213511
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o.
  ul. Tumska 2 2
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 7212285, fax. 024 7213511
  REGON: 61028358900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimleczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: osoba prawna, o której mowa w art.3 ust.1 pkt.3 uPzp z dnia 29.01.2004 z póżn. zm.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczycy - CZĘŚĆ A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. zawiadamia o wszczęciu zamówienia sektorowego podprogowego w trybie przetarg nieograniczony: 1. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01. 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907, 984, 1047, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605), zgodnie z art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 dot. zamówień sektorowych. - o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 dla zamówień sektorowych dla usług i dostaw poniżej 414 000 EURO. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. 3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Inwestycja p.n. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczycy obejmuje dwa zadania: Zadanie 1 - Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczycy - ul. Staromiejska 3 Zadanie 2 - Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczycy - Krzepocin Całość inwestycji podzielona została na dwie części. W ramach niniejszego przetargu realizowana będzie CZĘŚĆ A: - Część A, obejmuje: Renowację i przebadanie studni głębinowej nr I o głębokości ok. 300 m ppt . na ujęciu w Krzepocinie. Likwidację trzech nieczynnych studni głębinowych na ujęciu w Krzepocinie - studni IB, IC, ID. 1)Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z nw. dokumentacją projektową: a. Projekt robót geologicznych na przebadanie istniejącej studni nr 1 w związku ze zmianą konstrukcji technicznej dla potrzeb wodociągu dla miasta Łęczycy, opracowany przez geologa Zbigniewa Kałacha w listopadzie 2014 r. wraz z załączoną do projektu decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. b. Projekt robót geologicznych na likwidację otworów studziennych nr 1B, 1C, 1D należących do ujęcia wodociągowego dla m. Łęczyca ujmujących do eksploatacji utwory czwartorzędu, opracowany przez geologa Zbigniewa Kałacha w listopadzie 2014 r. wraz z dołączonymi do projektu decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych oraz decyzją Starosty Łęczyckiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego. 2)Aktualizacja opisu stanu obiektów istniejących Studnia nr I Stan studni zgodny z opisem w Dokumentacji Projektowej. Szczegóły stanu obudowy i wyposażenia studni przedstawia dokumentacja fotograficzna. Studnia nr IB Stan studni zgodny z opisem w Dokumentacji Projektowej. Szczegóły stanu obudowy i wyposażenia studni przedstawia dokumentacja fotograficzna. Studnia nr IC Obudowę studni stanowi szyb prostokątny o wymiarach w planie ok. 2,8 m x 3,6 m i głębokości ok. 2,8m, wyniesiony ok. 0,7 m ponad teren, przykryty stropem żelbetowym z trzema włazami stalowymi. Wewnątrz szybu znajduje się stalowa drabina złazowa oraz prowizorycznie zaślepione odcinki rurociągów z jedną zasuwą, końcówka kabla zasilającego i nieczynne skrzynki elektryczne na ścianie. Studnia nr ID Obudowę studni stanowi szyb żelbetowy o średnicy o. 2,8 m i głębokości ok. 2,7 m, wyniesiony ok. 0,5 m ponad teren, przykryty płyta żelbetową z dwoma okrągłymi włazami stalowymi. Wewnątrz studni znajduje się drabina złazowa, końcówka rurociągu stalowego oraz skrzynka elektryczna z końcówkami kabli. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje: roboty opisane w dokumentacji projektowej Uwaga (patrz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych ST-09K): studnię należy wyposażyć w filtr z rur PCV z typoszeregu SBF-KV z gotową naklejoną okładziną żwirową, w studni mogą znajdować się zatopione urządzenia (pompy). Zakres robót obejmuje usunięcie tych urządzeń, po wykonaniu rekonstrukcji studni należy wykonać inspekcję telewizyjną studni z nagraniem filmu przedstawiającego studni po rekonstrukcji. Film zostanie włączony w zakres dokumentacji powykonawczej. Roboty tymczasowe Roboty tymczasowe polegają na: 1) W zakresie studni nr I - czasowym dostosowaniu do eksploatacji przed wykonaniem docelowych rozwiązań w zakresie obudowy studni, wyposażenia technologicznego oraz zasilania elektrycznego. 2) W zakresie robot likwidacyjnych studni IB, IC, ID - tymczasowym zasilaniu studni IB bis w związku z rozbiórką obudowy studni IB. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót Geologicznych ST-09K, stanowiącymi Załącznik nr 9 do SIWZ. Stan istniejący obiektów objętych Częścią A przedstawia Dokumentacja Projektowa stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ, dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz opis zawarty w Rozdziale III SIWZ . Uwaga: Stan obiektów istniejących w niektórych elementach odbiega od opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej. W tym zakresie należy odnieść się do aktualizacji opisu stanu obiektów istniejących w p. 2.2 Rozdziału III SIWZ oraz do dokumentacji fotograficznej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Geologicznych ST-09K zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się urządzenia i materiały równoważne rozumiane jako urządzenia, materiały  wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń  pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452555004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:1) pieniądzu,2)poręczeniach bankowych,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie, wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę gwarancji,4) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci zapisu: Dotyczy: (nazwa postępowania). 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w PKO SA, nr rachunku: 60 1240 3190 1111 0000 2983 7856, ze wskazaniem tytułu przelewu: Wadium - Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta Łęczyca. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie. Kopia wadium winna być dołączona do oferty. 3) Oryginał wadium wnoszonego w innych niż pieniężna, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, powinien być składany w nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: Nazwa i siedziba Zamawiającego- WADIUM na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: nazwa przetargu zgodna z nazwą z SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Na kopercie, oprócz opisu, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 7. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, przelewem bankowym na konto, Zamawiający będzie uważać za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 9. Zamawiający oświadcza, że zwrot wadium następuje niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który: a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) został wykluczony z postępowania. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkimleczyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach