Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Czarnożyły ogłasza przetarg

 • Adres: 98-310 Czarnożyły, Czarnożyły 48
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8416804 , fax. 043 8416281
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnożyły
  Czarnożyły 48 48
  98-310 Czarnożyły, woj. łódzkie
  tel. 043 8416804, fax. 043 8416281
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarnozyly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2016/2017 Zamówienie dotyczy niżej wymienionych szkół : a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie d) Gimnazjum w Czarnożyłach. e) zamówienie będzie realizowane przez wykonawcę w ramach przewozów zamkniętych i regularnej komunikacji publicznej. Dzienny przejazd autobusów kursem zamkniętym ok. 180 km. 1. Wykonawcy składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym w oparciu o cenę 1 km przejazdu 2.Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii autobusu - max. do 30 min.. Wykaz miejscowości w gminie Czarnożyły , z których należy dowieść uczniów do poszczególnych szkół oraz ilość uczniów w danej miejscowości: 1. Gimnazjum w Czarnożyłach -dowóz i odwóz uczniów do szkoły z terenu gminy Czarnożyły:. a/ Stawek 10 uczniów b/ Gromadzice - 9 uczniów c/ Opojowice - 7 uczniów d/ Staw - -8 uczniów e/ Wydrzyn - 19 uczniów f/ Raczyn - 9 uczniów g/ Łagiewniki - 15 uczniów h/ Kąty - 3 uczniów i/ Platoń - 2 uczniów j/ Parcela - 1 uczeń Razem: ---------------- 83 uczniów 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach a/ Stawek - 9 uczniów b/ Gromadzice - 19 uczniów Razem: --------------- 28 uczniów 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach a/ Raczyn - 21 uczniów b/ Kąty - 11 uczniów c/ Platoń - 9 uczniów Razem : --------------- 41 uczniów 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie a/ Staw - 11 uczniów b/ Opojowice - 13 uczniów c/ Kolonia Raczyn - 2 uczniów d/Wieluń 2 uczniów ------------------------- Razem : 28 uczniów Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie przewozu i odwozów uczniów : Kurs I Przystanek pierwszy na trasie Staw- Wydrzyn w Stawie wsiadają dzieci do SP do Wydrzyna i do Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek drugi na trasie Staw-Wydrzyn w Opojowicach wsiadają dzieci do SP do Wydrzyna i do Gimnazjum w Czarnożyłach. Przystanek trzeci na trasie Staw-Wydrzyn pod szkołą w Wydrzynie wysiadają dzieci do SP do Wydrzyna, i wsiadają na przystanku PKS uczniowie do Gimnazjum. Przystanek czwarty -Gimnazjum Czarnożyły wysiadają uczniowie do Gimnazjum. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:15 a kończą ok. 13:00-15:30 Kurs II Wsiada opiekun i przejazd autobusu do Stawku Pierwszy przystanek na trasie Stawek-Czarnożyły w Stawku wsiadają dzieci do SP do Czarnożył Przystanek drugi na trasie Stawek-Czarnożyły w Gromadzicach /pod lasem/ wsiadają dzieci do SP do Czarnożył Przystanek trzeci na trasie Stawek-Czarnożyły w Gromadzicach wieś wsiadają dzieci do SP do Czarnożył Przystanek czwarty na trasie Stawek-Czarnożyły w Gromadzicach kolonia wsiadają dzieci do SP do Czarnożył . Zajęcia rozpoczynają się o godz.8:15 a kończą się ok.13:00-15:30 Kurs III Przystanek pierwszy na trasie Kol.Raczyn -Raczyn-Łagiewniki-Platoń Kąty Kol. Raczyn wsiadają dzieci do SP w Łagiewnikach i Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek drugi na w/w trasie Raczyn wieś wsiadają dzieci do SP w Łagiewnikach i Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek trzeci na w/w trasie Łagiewniki-szkoła wysiadają dzieci do SP do Łagiewnik rozpoczęcie zajęć w SP w Łagiewnikach godz.8:15 a zakończenie ok.13:00 a 15:30 Przystanek czwarty na w/w trasie Kąty wsiadają uczniowie do SP w Łagiewnikach i Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek piąty na w/w trasie -Platoń wsiadają uczniowie do SP w Łagiewnikach i Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek szósty na w/w trasie Łagiewniki- szkoła wysiadają uczniowie do SP w Łagiewnikach , pod szkołą wsiadają uczniowie do Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek siódmy na w/w trasie Parcela wsiada uczeń do Gimnazjum w Czarnożyłach Przystanek ósmy na w/w trasie Gimnazjum -Czarnożyły wysiadają uczniowie do Gimnazjum w Czarnożyłach Rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum w Czarnożyłach 8:15 a zakończenie ok .14:00-15:30 Trasy przywozow dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum są jednocześnie trasami odwozów . 3. Zamawiający zapewni opiekę nad uczniami dowożonymi przewozem zamkniętym we własnym zakresie. Kursy autobusów w ramach przewozów zamkniętych, jak i poza nią, muszą być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w wyżej podanym zakresie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a/ zmiany liczby dowożonych dzieci (np. z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania), b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017r 5. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Wykonawcą. 6. Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będącym podmiotem niniejszego przetargu. 7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, tj.: a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, b/ przestrzegać przepisy p.poż. i BHP c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu, jako wykorzystywany do transportu dzieci szkolnych. 9. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnożyły będą realizowane w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, póz. 432, z późn. zm.), 10. Zamawiający wymaga wykonywania usługi przewozu - dowozu uczniów w innych dniach niż podane w pkt 9 w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, tj. jak np. dyskoteki, zawody sportowe i inne zajęcia wynikające z potrzeb szkoły. O terminie dowozu nie wynikającego z harmonogramu Wykonawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed terminem przewozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czarnozyly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach