Przetargi.pl
Zakup i dostawa specjalistycznego samochodu do utrzymania sprawności i czystości sieci kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7212285 , fax. 024 7213511
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o.
  ul. Tumska 2 2
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 7212285, fax. 024 7213511
  REGON: 61028358900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimleczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: osoba prawna,o której mowa w art.3 ust.1 pkt.3 uPzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa specjalistycznego samochodu do utrzymania sprawności i czystości sieci kanalizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup jednego fabrycznie nowego samochodu ze specjalistyczną, fabrycznie nową zabudową przeznaczonego do utrzymania sprawności i czystości sieci kanalizacyjnych, zabudowanego na podwoziu samochodowym dwuosiowym fabrycznie nowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nie wiekszej niż 15000kg, oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego, uruchomienie i przeszkolenie obsługi. Zestaw - fabrycznie nowy ( rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2009r), w pełni sprawny i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem, spełniający aktualnie obowiazujące wymogi BHP oraz przepisów o ruchu drogowym na terenie UE. Minimalny okres gwarancji i bezpłatnego serwisu: dla podwozia - 24 miesiące, dla zabudowy - 36 miesięcy. Dane techniczne samochodu oraz warunki gwarancji i bezpłatnego, autoryzowanego serwisu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta składana przez wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12000,00 zł. Dopuszczalne formy wadium:1)pieniądz, 2)poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5)poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pienieżnej wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego. Wadium w pozostałej formie nalezy złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niz złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. Pozostałe informacje dotyczące wadium zgodne ze SIWZ i ustawą Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia moga ubiegać sie wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 2. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 3. Po zapoznaniu sie z warunkami umowy zamówienia zaakceptują je bez zastrzeżeń. 4. Udzielą gwarancji i bezpłatnego autoryzowanego serwisu: dla podwozia min. 24 m-ce, dla zabudowy min.36 m-cy (zgodnie ze specyfikacją). Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty: 1.Formularz oferty, wg wzoru w specyfikacji wraz z opisem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia i warunkami gwarancji i serwisu, z którego wynikać będzie zgodność z wymaganiami zamawiającego. 2. Dowód wpłaty wadium. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 i 24 Pzp. 4. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Informacje z KRK albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niz 6 m-cy przed terminem składania ofert. 6. Informacja z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niz 6 m-cy przed terminem składania ofert. 7.Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niz 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 8. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niz 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. 10. Świadectwo homologacji typu na pojazd kompletny. 11. Parafowany projekt umowy. 12. Wypełnione i podpisane przez wykonawców wystepujących wspólnie pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodacego (jeśli dotyczy).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty, wg wzoru w specyfikacji wraz z opisem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia i warunkami gwarancji i serwisu, z którego wynikać będzie zgodność z wymaganiami zamawiającego. 2. Dowód wpłaty wadium. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zwiazku z art. 22 i 24 Pzp. 4. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Informacje z KRK albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niz 6 m-cy przed terminem składania ofert. 6. Informacja z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niz 6 m-cy przed terminem składania ofert. 7.Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niz 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 8. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niz 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. 10. Świadectwo homologacji typu na pojazd kompletny. 11. Parafowany projekt umowy. 12. Wypełnione i podpisane przez wykonawców wystepujących wspólnie pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodacego (jeśli dotyczy). Ofertę należy przygotować w języku polskim, a dokumenty sporządzone w jezyku obcym sa składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji i serwisu dla podwozia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkimleczyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach