Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Łodzi i ZHW o/Piotrków Trybunalski

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-569 Łódź, ul. Proletariacka 2/6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6351400, 6351432 , fax. 042 6351432
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  ul. Proletariacka 2/6 2/6
  93-569 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6351400, 6351432, fax. 042 6351432
  REGON: 00009251600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.bip.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Łodzi i ZHW o/Piotrków Trybunalski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 425200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: -spełniają wszystkie wymogi określone w SIWZ; -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj: w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością ( co najmniej równej dla danej części zamówienia) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj ; posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. Spełnienie warunków Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale III pkt 2 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale IX pkt 1 i formie określonej w Rozdziale VIII SIWZ: 1)ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym (załącznik Nr 6) do niniejszej SIWZ; 2)oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 7 do SIWZ); 3)oświadczenie o nie wyrażeniu/wyrażeniu zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania informacji zawartych w ofercie, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - brak zastrzeżenia bądź złożenia oświadczenia traktowany będzie jako zgoda na udostępnienie całej oferty do wglądu innym uczestnikom postępowania (załącznik Nr 8); 4)w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda: a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5)w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością ( co najmniej równej dla danej części zamówienia) przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje); 6)w celu potwierdzenia spełnienia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 7)pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 8)zaparafowany projekt umowy (załącznik Nr 10); 9)Certyfikat Zarządzania Jakością np. ISO lub równoważny ( część IV poz. 3), 10)Oryginalny folder urządzenia ( część IV poz. 3), 11)Deklaracja zgodności CE ( komora oznaczona znakiem CE) ( część IV poz. 3), 12)Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu systemów zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych oraz dygestoriów( część V), 13)Atest PZH wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie lub instytucję mu równoważną ( część V), 14)Deklaracja zgodności CE ( część V), 15)Wyniki i sprawozdanie badań na zgodność z normą PN EN 14 175 - część 4, wyciągi laboratoryjne, metody badań na środowisku pracy, w zakresie zdolności zatrzymywania tlenków azotu w odległości 1 metr od komory, oraz badania stopnia hałasu podczas pracy przy dygestorium ( część V). UWAGA: W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.bip.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach