Przetargi.pl
Montaż systemu monitoringu wizyjnego gminy Zelów

Gmina Zelów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0 44 634 10 00 , fax. 0 44 634 13 41
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zelów
  ul. Żeromskiego 28 28
  97-425 Zelów, woj. łódzkie
  tel. 0 44 634 10 00, fax. 0 44 634 13 41
  REGON: 59064827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż systemu monitoringu wizyjnego gminy Zelów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż systemu monitoringu wizyjnego gminy Zelów polegającego na montażu 14 kamer z nadajnikami/odbiornikami transmisji cyfrowej sygnałów video wraz z zasilaniem energetycznym, na istniejących słupach oraz budowa bezprzewodowej sieci komputerowej i integracja z systemem monitoringu wizyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453120007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym gwarantujący wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia, i w tym względzie : 1. wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres) wykonanie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zgodnych z zapisami zawartymi w: SEKCJA III - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - Warunek Nr 3. 2. dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania usługi lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia i w tym zakresie wykażą się sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia jakim dysponują, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, 5) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku: 1. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3. oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że: * każdy z osobna: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, * wspólnie muszą wykazać, że: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, 3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, 4. posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia. * przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że: posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, Do oceny sytuacji ekonomicznej dodaje się wszystkie walory poszczególnych wykonawców. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia/nie spełnia 1. Posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US). 3. Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 4. Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 6. Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących wykonywanie zamówienia. Ocena spełniania warunku: spełnia/nie spełnia (bez znaczenia punktowego). Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia/nie spełnia Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. a) dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia i w tym zakresie wykażą się sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia jakim dysponują. b) dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku: spełnia/nie spełnia (bez znaczenia punktowego). Warunek nr 3. Znaczenie warunku - 100% Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będą podlegać: ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda. Sposób oceny spełniania warunku: Warunek będzie oceniany w skali 0 - 100 pkt. Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót wykonanych przez podmioty uprawnione do występowania w przetargach, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych: wymagane referencje lub opinie lub listy polecające załączone do wniosku z uprawnieniami wynikającymi. Ocena warunku dokonywana będzie następująco: Wykonawca, który wykaże się największą ilością wykonanych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia i wartości otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio proporcjonalnie mniej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie liczba pkt. uzyskana wg zasady jw. pomnożona przez współczynnik = 1,00 Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie a art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu. 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zapisami zawartymi w: SEKCJA III - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - Warunek Nr 3. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach