Przetargi.pl
Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi

Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6384711 , fax. 042 6384747
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. Tymienieckiego 5 5
  90-365 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6384711, fax. 042 6384747
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi, poprzez wykonanie prac (zabiegów) leczniczo-pielęgnacyjnych: 1.1 - Zadanie I: leczenie pomników przyrody na terenie Łodzi i starodrzewia w parkach wpisanych do rejestru zabytków, w dzielnicach: Bałuty, Górna, Śródmieście i Widzew - łącznie 245 szt. drzew; 1.2 - Zadanie II: leczenie pomników przyrody na terenie Łodzi i starodrzewia w parkach wpisanych do rejestru zabytków, w dzielnicy Polesie - łącznie 285 szt. drzew; 1.3 Zadanie III: leczenie starodrzewia w parkach niewpisanych do rejestru zabytków, na terenie dzielnic: Bałuty, Górna, Śródmieście i Widzew - ogółem 212 szt. drzew; 1.4 - Zadanie IV: leczenie starodrzewia w parkach niewpisanych do rejestru zabytków, na terenie dzielnicy Widzew - ogółem 221 szt. drzew; 2. Szczegółowy wykaz drzew w ramach ww. zadań z ich lokalizacją stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. 3. Zadania będą realizowane równolegle, niezależnie od siebie - złożona oferta może dotyczyć wybranego zadania lub wszystkich (patrz cz. IV SIWZ). 4. Prace w koronach drzew mogą być wykonywane wyłącznie z lin (metodą alpinistyczną). 5. Zakres prac obejmuje: - usuwanie posuszu z koron drzew; - cięcia poprawiające statykę drzewa i prześwietlanie koron; - usuwanie zainfekowanych konarów i gałęzi oraz jemioły; - zastosowanie niezbędnych wzmocnień (wiązań) - w każdym zadaniu na co najmniej 10 drzewach, zaproponowanych przez wykonawcę (wykaz drzew wskazanych do zastosowania wiązań oraz typy wiązań wymagają pisemnej akceptacji zamawiającego); - zabezpieczenie uszkodzeń korzeni; - na bieżąco: wywożenie większych gałęzi i konarów, zrąbkowanie gałęzi; - porządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac w danym obiekcie (miejscu) (zwłaszcza przed dniami wolnymi); w razie potrzeby rekultywacja terenu; - oznakowanie drzew przy których wykonano zabiegi. 6. Z uwagi na brak norm jakościowych wykonywania prac pielęgnacyjnych i zabiegów leczniczych przy drzewach Zamawiający jako obowiązujące przyjmuje terminologię oraz zasady wykonywania zabiegów zgodne z opracowaniami: - A. Skup: Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości) - Opole 1995 - Z. Chachulski: Poradnik: chirurgia i pielęgnacja drzew - Warszawa 2000 7. Zamówienie nie obejmuje usuwania drzew suchych ani leczenia drzew zamierających. 8. Zamawiający nie dysponuje aktualną inwentaryzacją drzewostanu ani ekspertyzą dendrologiczną. 9. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772115007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie I - 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100); Zadanie II - 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100); Zadanie III - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); Zadanie IV - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Za spełnianie ww. warunków zamawiający uzna, niezależnie od ilości zadań, których dotyczy oferta: ad. 1.1 - prowadzenie przez wykonawcę działalności gospodarczej, ad. 1.2 - dla zadań I i II: dysponowanie przez wykonawcę co najmniej dwiema osobami do wykonywania prac, posiadającymi kwalifikacje w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu II stopnia NOT (lub równoważnego) oraz jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie nadzoru prac pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu III stopnia NOT (lub równoważnego) i uprawnioną do kierowania pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych; oraz - wykazanie się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej trzech prac leczniczo-pielęgnacyjnych przy drzewach na terenach zieleni zabytkowej (w obiektach wpisanych do rejestru zabytków) lub drzew pomników przyrody - o łącznej wartości co najmniej 50.000 zł brutto; - dla zadań III i IV: dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą do wykonywania prac, posiadającą kwalifikacje w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu II stopnia NOT (lub równoważnego) oraz jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie nadzoru prac pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu III stopnia NOT (lub równoważnego); oraz - wykazanie się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej trzech prac leczniczo-pielęgnacyjnych przy drzewach na terenach zieleni - o łącznej wartości co najmniej 20.000 zł brutto. Uwaga: Spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zadań I i II będzie stanowiło równocześnie spełnienie warunku dotyczącego zadań III i IV. ad. 1.3 - posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu zamówienia, na kwotę co najmniej 100.000 zł, ad.1.4 - złożenie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz załączenie do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w części VII niniejszej specyfikacji potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 3. Sposób dokonywania oceny spełnienia w/w warunków: Oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w przetargu dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa, według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń - wskazanych w części VII SIWZ. 4. Wykonawcy, którzy nie spełnienią warunków wskazanych w pkt. 1, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że spełniają: - łącznie wszyscy Wykonawcy: warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1.2 i 1.3, na potwierdzenie których należy załączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w cz. VII pkt. 1. ppkt. 1.2, 1.3 i 1.4 specyfikacji; - każdy z Wykonawców: warunek określony w pkt 1 ppkt. 1.1 i 1.4, na potwierdzenie którego należy załączyć dokumenty wymienione w cz. VII pkt 1 ppkt. 1.1 oraz pkt 2 specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty (niezależnie od ilości zadań, których dotyczy oferta): 1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności przy realizacji zamówienia (druk w załączeniu); wymagane jest: - dla zadań I i II: dysponowanie przez wykonawcę co najmniej dwiema osobami do wykonywania prac, posiadającymi kwalifikacje w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu II stopnia NOT (lub równoważnego) oraz jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie nadzoru prac pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu III stopnia NOT (lub równoważnego) i uprawnioną do kierowania pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych; - dla zadań III i IV: dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą do wykonywania prac, posiadającą kwalifikacje w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu II stopnia NOT (lub równoważnego) oraz jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie nadzoru prac pielęgnacji i ochrony drzew - potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu III stopnia NOT (lub równoważnego); Uwaga: Spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zadań I i II będzie stanowiło równocześnie spełnienie warunku dotyczącego zadań III i IV. 1.3 wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postepowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zbliżonych co do zakresu i wartości do prac objętych zamówieniem, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (druk w załączeniu), oraz dokumenty potwierdzające, że wymienione w w/w wykazie usługi - o podanej wartości - zostały wykonanie należycie; wymagane jest wykazanie wykonania: - dla zadań I i II: co najmniej trzech prac leczniczo-pielęgnacyjnych przy drzewach na terenach zieleni zabytkowej (w obiektach wpisanych do rejestru zabytków) lub drzew pomników przyrody - o łącznej wartości co najmniej 50.000 zł brutto. Dla prac prowadzonych poza terenem miasta Łódź należy również załączyć opinię właściwego dla miejsca ich wykonania Konserwatora Zabytków lub Konserwatora Przyrody dotyczącą wykonanych prac, o ile przedstawione referencje nie zostały wystawione przez nich. - dla zadań III i IV: wykazanie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej trzech prac leczniczo-pielęgnacyjnych przy drzewach na terenach zieleni - o łącznej wartości co najmniej 20.000 zł brutto. Uwaga: Spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zadań I i II będzie stanowiło równocześnie spełnienie warunku dotyczącego zadań III i IV. 1.4 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu zamówienia, na kwotę co najmniej 100.000 zł. 2. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, składa wraz z ofertą oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (druk w załączeniu). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 1 ppkt.1.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Warunki, jakim mają odpowiadać te dokumenty zostały określone w § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 4. Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach