Przetargi.pl
Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. T. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7335198
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
  ul. T. Kościuszki 1 1
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 7335198
  REGON: 00123283000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 387.630,53 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 ), w sposób i w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis kryteriów oceny spełnienia warunku: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Opis kryteriów oceny spełnienia warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) udokumentują należyte wykonanie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty drogowe) o min. wartości 100.000,00 zł, b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, tj.: - kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi, - kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami inżynieryjnymi, - kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami elektrycznymi. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis kryteriów oceny spełnienia warunku: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - posiadają aktualne w dacie złożenia oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Udzielą gwarancji minimalnej 3 lata, licząc od daty obioru końcowego: - oświadczenie na formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń metodą spełnia lub nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o dokumentach potwierdzających spełnienie warunków: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z powyższym opisem); - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia kierownika budowy i kierowników robót wraz z aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego); - polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z powyższym opisem). 1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (art. 44 ustawy Pzp ). 2. formularz ofertowy zgodny z załączonym wzorem, 3. wypełniony kosztorys ślepy - z tym, że zamawiający nie będzie dokonywał oceny merytorycznej kosztorysu na etapie czynności badania i oceny ofert. Podstawą do wyceny i wykonania robót jest projekt budowlany. 4. jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców określi rzeczowo-finansowy zakres robót, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, 5. wszystkie dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom, zgodnie z pkt VI specyfikacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt. VI specyfikacji, zastępuje się je odpowiednimi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006r., Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). Dokumenty w/w powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez wykonawcę na każdej stronie zawierającej informacje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach