Przetargi.pl
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Strykowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Stryków, ul. Targowa 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 719 99 98
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie
  ul. Targowa 19 19
  95-010 Stryków, woj. łódzkie
  tel. 0-42 719 99 98
  REGON: 47328853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strykow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Strykowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki używanego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie. Ogólne dane techniczne i wymagania: - rok produkcji - nie starszy niż 1985 r. - sprawny technicznie, bezwypadkowy, - aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, - przebieg samochodu nie więcej niż 45 000 km, - napęd na dwie osie (4 x 4), z blokadą tylnego mostu, - samochód musi posiadać wspomaganie kierownicy, - samochód musi posiadać jednomodułową kabinę załogi, - silnik wysokoprężny /diesel/ o mocy minimum 260 KM, chłodzony cieczą, - skrzynia biegów manualna lub automatyczna, - wyposażony w autopompę o wydajności nie mniejszej niż 2200 l/min. z wysokim ciśnieniem 40 bar., - dwa szybkie natarcia z wysokim ciśnieniem 40 bar o dł. minimum 60 m, - samochód musi posiadać działko wodno-pianowe, - zbiornik na wodę o pojemności minimum 2500 litrów, - zbiornik o pojemności minimum 250 l. na środek pianotwórczy, - przystosowany /zarejestrowany/ do przewozu 6 osób, - na dachu samochodu uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego dodatkowego sprzętu technicznego pożarniczego, - urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego (świetlne i dźwiękowe). - gwarancja minimum 12 miesięcy na: 1) autopompę, 2) zbiornik wody Oznaczenie wg CPV: 34144210-3 Wozy strażackie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. a) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie samochodu pożarniczego i każda dostawa o wartości nie niższej niż 110 000,00 PLN 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1.1. formularz ofertowy - załącznik nr 1, 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, pełnomocnictwo, 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2a, 1.6. oświadczenie o niezaleganiu - załącznik nr 2b, 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, ze wskazaniem w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - według załącznika nr 5, 2.2. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie samochodu pożarniczego i każda dostawa o wartości nie niższej niż 110 000,00 PLN, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje - dokumenty) - według załącznika nr 6 - Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków jeśli wykaz będzie zawierał co najmniej 2 wykonane w/w dostawy. 3. Inne wymagane dokumenty: 3.1. wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy - załącznik nr 3, 3.2. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4, 3.3. szczegółowe warunki gwarancji. 4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SWIZ § 9 ust. 1 pkt 1.2. i 1.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy a pkt 3 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SWIZ § 9 ust. 4 pkt 4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strykow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach