Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu eliminacji stanu zagrożenia życia ludzkiego oraz uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu określonych w Decyzjach Komendanta Miejskiego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bytomiu znak: MK-0231/39/MZ-5580/23/07 pkt. 6 i 7 oraz MK-0231/18/MZ-5580/17/07 pkt 8.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Al. Legionów 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2810271 do 79 w. 655 , fax. 032 2810270
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
  Al. Legionów 10 10
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2810271 do 79 w. 655, fax. 032 2810270
  REGON: 00029627100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu eliminacji stanu zagrożenia życia ludzkiego oraz uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu określonych w Decyzjach Komendanta Miejskiego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bytomiu znak: MK-0231/39/MZ-5580/23/07 pkt. 6 i 7 oraz MK-0231/18/MZ-5580/17/07 pkt 8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych eliminujących stan zagrożenia życia ludzkiego oraz uchybień szczegółowo określonych w n/w decyzjach wydanych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu (integralne załączniki do PFU) mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi aktualnie występujących w budynku szpitalnym B część wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu przy alei Legionów 10. Celem robót budowlanych jest spełnienie obowiązków określonych w aktualnych przepisach prawa i w punktach nr 6 i 7 decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu znak: MK-0231/39/MZ-5580/23/07 oraz w punkcie 8 decyzji znak: MK-023/18/MZ/5580/17/07. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno - użytkowym, który stanowi integralny załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - PAKIET NR 1: 4.700,00 złotych; - PAKIET NR 2: 400,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.szpital4.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach