Przetargi.pl
DOSTAWA WZORCA OLEJOWEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 33/ichpw/2014

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2710041 , fax. 032 2710809
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  ul. Zamkowa 1 1
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2710041, fax. 032 2710809
  REGON: 00002594500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichpw.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WZORCA OLEJOWEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 33/ichpw/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorca olejowego. 2.Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany. 3.Przedmiot zamówienia powinien posiadać kartę charakterystyki oraz świadectwo jakości. 4.Data ważności dostarczonego wzorca powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty dostawy, chyba że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikę produktu. 5.Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z gwarancją producenta. 6.Przedmiot zamówienia - powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 7.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) zgodnie z treścią Art. 16 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (D. U. 2001 nr 63). 8.Przedmiot zamówienia - powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta w karcie charakterystyki. 9.Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikłą z przekazania wzorca, niezgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 10.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 11.W wypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej a w szczególności: 11.1.wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, 11.2.wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych, 11.3.przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 12.Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. 13.W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) odpowiedniej pozycji z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 14.Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ichpw.zabrze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach