Przetargi.pl
Dostawa rezystora FE/ 03/ 05/ 14

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032/2007700 , fax. 032 2007701
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032/2007700, fax. 032 2007701
  REGON: 00125316300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.emag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rezystora FE/ 03/ 05/ 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury pomiarowej, stanowiącej wyposażenie stanowisk pomiarowych w Laboratorium Wzorcującym Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu Działu Obsługi Ekonomiczno-Technicznej Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany pod względem technicznym i ilościowym w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach