Przetargi.pl
DOSTAWA ŻALUZJI PIONOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 032 7351636
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13 13
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636
  REGON: 01544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfz-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŻALUZJI PIONOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żaluzji pionowych wraz z montażem w pomieszczeniach Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 7, opisanych w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, na zasadach określonych w SIWZ. Oferowane oraz dostarczone i zamontowane żaluzje pionowe: a) winny być fabrycznie nowe, tj. nieużywane i pochodzące z bieżącej produkcji; b) winny być wysokiej jakości, w pełni wartościowe i przydatne do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem; c) winny być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa; d) winny posiadać atest higieniczny dopuszczający do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz raport (bądź inny dokument) z badania pomiaru zapalności i rozprzestrzeniania płomienia. Wykonawca w dniu zawarcia umowy obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu ww. dokumenty do wglądu. Wykonawca obowiązany jest w powyższym zakresie, tj. pkt a), b), c) i d), złożyć stosowne oświadczenia (treść w pkt III formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa). W formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, Wykonawca winien wskazać nazwę producenta oferowanych żaluzji pionowych. Termin wykonania zamówienia: w terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Konkretne terminy montażu żaluzji w konkretnych pomieszczeniach winny zostać uzgodnione na bieżąco z Zamawiającym, przy czym zastrzega się, iż w pierwszej kolejności winien zostać przeprowadzony montaż żaluzji w pomieszczeniach strony południowej oraz w salach konferencyjnych budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. Wzór umowy określa warunki dokonania ewentualnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 395154401
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust.4 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument - wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 3) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach