Przetargi.pl
Zakup usługi świadczenia kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach organizacyjnych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6332346 , fax. 042 6332346
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi
  ul. Żeligowskiego 32/34 32/34
  90-643 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6332346, fax. 042 6332346
  REGON: 01251326200124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja ubezpieczenia społecznego rolników

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi świadczenia kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach organizacyjnych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w następujących jednostkach organizacyjnych Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi: Jednostki nadzorowane przez OR KRUS w Łodzi: -OR KRUS w Łodzi (ul. Żeligowskiego 32/34, ul. Łąkowa 11), -PT KRUS w Brzezinach (ul. Reformacka 3, ul. Sienkiewicza 14), -PT KRUS w Łowiczu, -PT KRUS w Zgierzu, Jednostki nadzorowane przez PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim: -PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, -PT KRUS w Bełchatowie, -PT KRUS w Opocznie, -PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim, -PT KRUS w Radomsku, -PT KRUS w Rawie Mazowieckiej, -PT KRUS w Skierniewicach, Jednostki nadzorowane przez PT KRUS w Zduńskiej Woli: -PT KRUS w Zduńskiej Woli, -PT KRUS w Kutnie, -PT KRUS w Łasku, -PT KRUS w Łęczycy, -PT KRUS w Pajęcznie, -PT KRUS w Poddębicach, -PT KRUS w Sieradzu, -PT KRUS w Wieluniu, -PT KRUS w Wieruszowie, 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: -sprzątanie pomieszczeń biurowych, -sprzątanie gabinetów orzecznictwa lekarskiego, -sprzątanie sal obsługi interesantów, -sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, -sprzątanie pomieszczeń socjalnych, -sprzątanie ciągów komunikacyjnych, -sprzątanie pomieszczeń gospodarczych, magazynowych oraz technicznych, -sprzątanie składnic akt czynnych, nieczynnych, archiwum zakładowego, -utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach