Przetargi.pl
Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi utrzymania w czystości i w prawidłowym stanie sanitarnym budynków SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50; b) świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach Ośrodka Pediatrycznego; c)świadczenie usługi utrzymania w czystości i w prawidłowym stanie terenów zewnętrznych Ośrodka Pediatrycznego utwardzonych i zielonych; d) świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawcy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed otwarciem ofert wadium. 2.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 14 000,00 PLN /słownie: czternaście tysięcy złotych/. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 3.1 pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Numer konta Zamawiającego: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LODZI nr rachunku: 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 8.4. 6. Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie. 7. Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wskazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych np. w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp. 10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych np. w art.46 ust. 4a i 5 ustawy. 11. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Pakiet, należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów wymaganych przez Zamawiającego do poszczególnych pakietów z wyszczególnieniem numerów pakietów, na które składane są oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csk.umed.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach