Przetargi.pl
Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 4 zadania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 233 96 06 , fax. 42 233 96 08; 233 96 75
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2 2
  91-857 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 96 06, fax. 42 233 96 08; 233 96 75
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 4 zadania. Poszczególne zadania zamówienia zwane są również w IDW częściami. Części (zadania) zamówienia: a) Zadanie nr 1 - Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Rejonu w Kutnie oraz pomieszczeń socjalno - biurowych Obwodów Drogowych w Krośniewicach i Kaszewach; b) Zadanie nr 2 - Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Rejonu w Łowiczu i Obwodu Drogowego w Łowiczu oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Strykowie i Matyldowie; c) Zadanie nr 3 - Usługi sprzątania w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi w Rejonie w Radomsku oraz w Obwodzie Drogowym w Mzurkach; d) Zadanie nr 4 - wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach Rejonu w Wieluniu (w budynku biurowym, Obwodach w Wieluniu i Siemkowicach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Zadanie nr 2 zamówienia: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Zadanie nr 3 zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Zadanie nr 4 zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia (zadanie), to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium wymaganego dla tych części (zadań), na które Wykonawca składa ofertę. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego /O Łódź, Nr 30 1130 1163 0014 7106 0790 0001 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja zapewnienia jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach