Przetargi.pl
Usługa kompleksowego sprzątania

Izba Celna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 97
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6388277 , fax. 42 6388354
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97 97
  93-232 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6388277, fax. 42 6388354
  REGON: 00014377400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego sprzątania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego sprzątania. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania. 1. Zadanie nr 1 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku oraz terenu przyległego do obiektów zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Lodowej 97, ul. Karolewskiej 41, ul. Dąbrowskiego 207/225, ul. Dąbrowskiego 219/223, ul. Dąbrowskiego 247/249 (2 obiekty - magazynowy i archiwum), ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106, ul. Ustronnej 3/9. 2. Zadanie nr 2 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38. 3. Zadanie nr 3 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 63. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawa do rezygnacji ze świadczenia usług przez Wykonawcę w odniesieniu do niektórych lub wszystkich lokalizacji. Realizacja niniejszego prawa przez Zamawiającego może nastąpić nie wcześniej niż po dniu 01.01.2017r. O woli skorzystania z tego prawa, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie, nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed dniem rezygnacji. 6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, proporcjonalnie zmniejszeniu ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Łączna wysokość wadium wynosi 5550,00 zł. w tym: w przypadku oferty na zadanie nr 1 wartość wadium wynosi:5000,00 zł, w przypadku oferty na zadanie nr 2 wartość wadium wynosi:200,00 zł, w przypadku oferty na zadanie nr 3 wartość wadium wynosi: 350,00 zł.2. Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4. Wpłata pieniężna wadium winna być wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Łódź 87-1010-1371-0007-0713-9120-0000. Na przelewie należy umieścić następującą adnotację: Wadium - usługa kompleksowego sprzątania-zadanie nr.... 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej- oryginał dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty, w oddzielnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 6. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba pracowników wykonujących usługi sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach