Przetargi.pl
SPZOZ-O i ZP/3/38/380-382/ 18 /2016 - Zakup z dostawa do Apteki leków, testów diagnostycznych na potrzeby SPZOZ w Wieluniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 406 800 , fax. 438 406 801
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  ul. Szpitalna 16 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 406 800, fax. 438 406 801
  REGON: 00031014300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPZOZ-O i ZP/3/38/380-382/ 18 /2016 - Zakup z dostawa do Apteki leków, testów diagnostycznych na potrzeby SPZOZ w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane przez Wykonawców ZAMÓWIENIA, z których każde realizowane będzie poprzez dostawy częściowe przez cały okres obowiązywania umowy do wykorzystania kwoty umowy lub zamówionego przedmiotu zamówienia ( ZAMÓWIEŃ 13 ). 2. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres , ilości zawiera - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZE CENOWE ZAMÓWIEŃ(13). Zamówienie 1 Produkty farmaceutyczne-leki Zamówienie 2 Różne produkty lecznicze-substancje do receptury Zamówienie 3 Produkty farmaceutyczne-leki Zamówienie 4 Produkty farmaceutyczne-antybiotyk Zamówienie 5 Produkty farmaceutyczne-leki Zamówienie 6 Produkty farmaceutyczne - antybiotyk Zamówienie 7 Produkty farmaceutyczne-leki Zamówienie 8 Produkty farmaceutyczne-leki Zamówienie 9 Produkty farmaceutyczne-mleko Zamówienie 10 Produkty farmaceutyczne -leki Zamówienie 11 Produkty farmaceutyczne -leki Zamówienie 12 Produkty farmaceutyczne - testy diagnostyczne Zamówienie 13 Produkty farmaceutyczne -leki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach