Przetargi.pl
Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programie leczenia stwardnienia rozsianego

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7257235 , fax. 44 7257235
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 35 35
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 7257235, fax. 44 7257235
  REGON: 10055873300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwtomaszowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programie leczenia stwardnienia rozsianego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych do Apteki szpitalnej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegółowa lista produktów znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ - Przedmiot zamówienia - formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin reazlizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwtomaszowie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach