Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie superwizji dla 3 osób współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Czas realizacji zadania 10 godzin lekcyjnych rocznie 4 x po 2,5 godziny lekcyjne w 2016 roku oraz 10 godzin lekcyjnych 4 x po 2,5 godziny lekcyjne w 2017 roku. Program superwizji ma na celu doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności osób zajmujących się rodzinną. Superwizja stanowi szczególny, wieloaspektowy ogląd prac, który ma prowadzić do rozwiązywania problemów emocjonalnych i merytorycznych związanych z wykonywaniem pracy polegającej na profesjonalnym udzielaniu pomocy, a w szczególności ma służyć 1) Kontroli i korekcie podejmowanych działań w świetle norm i standardów zawodowych, 2) Pogłębieniu dotychczasowej wiedzy i umiejętności oraz zmianom zachowań w oparciu o zdobyte doświadczenie, zakres problemów zawodowych i osobistych, 3) Omówieniu problemów zawodowych i wspólnej analizie tych problemów, 4) Doradztwu i uczeniu konkretnych umiejętności i strategii interwencyjnych, 5) Poszerzeniu możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia oraz zredukowaniu trudności z tym związanych, 6) Ocenie skuteczności podejmowanych działań, 7) Wsparciu emocjonalnemu. Usługa szkoleniowa winna być przeprowadzona na terenie Miasta Łodzi i powinna obejmować 1) zapewnienie kadry trenerskiej, co najmniej jeden psycholog, który posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania superwizji i przeprowadził co najmniej 3 superwizje 3 odrębne umowy. 2) zapewnienie sal wykładowych adekwatnych do wielkości grup wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia superwizji rzutnik, ekran, flipchart oraz warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaplecza sanitarnego i higienicznego oraz środków czystości, 3) przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika superwizji oraz osoby monitorującej program superwizji i materiały szkoleniowe zbindowane lub w inny trwały sposób połączone, 4) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy, harmonogramu szkolenia zawierającego w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny oraz bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia, 5) przygotowanie oraz druk dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, które winny być przekazane przez Wykonawcę uczestnikom szkolenia na ostatnich zajęciach 6) bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego kawa, śmietanka lub mleko do kawy, herbata, cukier, trzy rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe. Przerwy na posiłek nie wliczają się do czasu superwizji 7) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć wzór ankiety musi być przekazany do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy, opracowanie wyników ewaluacji i przekazanie ich wraz z ankietami w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia Zamawiającemu 8) prowadzenie i przechowywanie do dnia 31.12.2021 r. następującej dokumentacji z przebiegu szkolenia a) programu nauczania, b) dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, c)rejestru wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, d) materiałów szkoleniowych 9) przekazanie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wymienionych w pkt. 8. Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji szkolenia. Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było w salach na terenie Miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz nie dopuszcza sal szkoleniowych usytuowanych w piwnicach i suterenach. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia w przypadku zawarcia umowy kopia polisy będzie stanowić załącznik do umowy. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest imienna lista osób, którą Zamawiający przekazuje Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania umowy. Cena, podana przez Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i nie ulegnie podwyższeniu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach,po zrealizowaniu superwizji w roku 2016 w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do jego siedziby i po zrealizowaniu superwizji w roku 2017 w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do jego siedziby. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych usług w okresie od 1.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. o tym samym charakterze co przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach