Przetargi.pl
zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie superwizji dla 17 osób asystentów rodziny. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w miesiącu. Zajęcia odbywać się będą 3 godziny zegarowe dla każdej grupy łączna ilość godzin szkolenia 18 godzin, w dni robocze, z wyjątkiem sobót i niedziel 2 grupy, każda licząca do 10 osób, z których każda odbędzie 3 cykliczne spotkania, każde trwające 3 godziny. Zajęcia nie mogą rozpoczynać się przed godziną 8.00 i kończyć później niż o godzinie 16.00. Wykonawca zapewni pomieszczenie, w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia. Pomieszczenie musi spełniać warunki wynikające z BHP i PPOŻ. Pomieszczenie musi mieć dostęp do światła dziennego i musi być dostosowane do warunków klimatycznych ogrzewane w okresie jesienno-zimowym i zapewniona wentylacja latem. Pomieszczenie, o którym mowa powyżej musi znajdować się na terenie miasta Łódź w miejscu zapewniającym dotarcie do niego środkami komunikacji miejskiej. Wykonawca przeprowadzi w ramach niniejszego postępowania 18 godzin superwizji. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram superwizji zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia superwizji i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim. Superwizja swoim działaniem obejmować musi tematykę pracy z różnymi grupami beneficjentów oraz aspekty psychologiczne relacji z klientem pomocy społecznej. Zajęcia ukierunkowane będą na 1) aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach w celu doskonalenia warsztatu pracy asystenta rodziny, 2) rozwijanie umiejętności poznawania klienta, jego ukrytych i jawnych potrzeb oraz motywacji i odmiennych wartości, 3) poszerzanie i nabywanie przez asystenta rodziny umiejętności rozpoznawania i sterowania swoimi emocjami, głębszego poznawania własnych relacji i motywacji. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o doświadczenia własne uczestników z wykorzystaniem metod aktywizujących. Prowadzący superwizje będzie bazował na zasobach uczestników wspólnie z nimi wypracowując możliwe modele rozwiązań. Prowadzący superwizje wskaże braki i uzupełni wiedzę uczestników. Superwizowani w trakcie zajęć będą dzielić się doświadczeniami, refleksjami i wiedzą. Uczestnicy superwizji będą w trakcie zajęć doskonalić umiejętności pracy w grupie, interpretowania i weryfikowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, asertywnego współdziałania z klientem oraz będą doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o zindywidualizowane podejście konkretny przypadek pracy z rodziną na podstawie przygotowanych przez asystenta rodziny superwizanta dokumentów. Z obszaru prowadzonej superwizji zostaną wyłączone kwestie interpersonalne i zarządzania w relacji podwładny przełożony. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia w przypadku zawarcia umowy kopia polisy będzie stanowić załącznik do umowy. Wykonawca zapewni materiały edukacyjne, np. flipchart lub tablicę, markery, pisaki, projektor oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia superwizji. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest imienna lista osób, którą Zamawiający przekazuje Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu każdych zajęć w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę obecności. Cena, podana przez Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i nie ulegnie podwyższeniu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu superwizji w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego dostarczonej do jego siedziby. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych usług w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. o tym samym charakterze co przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach