Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera i praktycznego wykorzystania Internetu dla pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz wyłonienie wśród uczestników zajęć minimum jednego lidera do przekazywania wiedzy na temat wykorzystania technik informatycznych innym seniorom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera i praktycznego wykorzystania Internetu dla pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz wyłonienie wśród uczestników zajęć minimum jednego lidera do przekazywania wiedzy na temat wykorzystania technik informatycznych innym seniorom.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera i praktycznego wykorzystania Internetu dla pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz wyłonienie wśród uczestników zajęć minimum jednego lidera do przekazywania wiedzy na temat wykorzystania technik informatycznych innym seniorom. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia omówienie podstawowych pojęć specjalistycznych niezbędnych do zrozumienia treści objętych programem szkolenia mysz, klawiatura, ekran, pulpit, ikona, kursor, plik, folder, dysk, okno, logowanie, pulpit, kliknięcie, pasek menu, adres mailowy, nauka pisania klawisze enter, alt, shift, ctrl, tab, caps look, klawiatura numeryczna, podstawowe skróty klawiaturowe,  opcje ułatwień lupa, zwiększenie kursora, ikonki, system operacyjny komputera, organizację zapisu w systemie WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS XP, operacje na plikach i folderach, korzystanie z menu i podstawowych pasków narzędzi, obsługa edytora tekstu, obsługa komunikatorów Skype, GG, i innych obsługa Internetu, poczty mailowej, aukcji internetowych, bankowości, obsługa programów pakietu Office Word lub Open Office. W trakcie szkolenia uczestnik powinien nabyć umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, komunikatorem Skype, przeglądania, wstawiania na YouTube, korzystania z portalu allegro, regulowania należności i zobowiązań finansowych, czytania e-książek, korzystania z gier on-line, oglądania filmów, przesyłania e-deklaracji. Zajęcia będą prowadzone na sprzęcie komputerowym pozostającym na wyposażeniu domów dziennego pobytu - komputery przenośne z wbudowanym systemem operacyjnym Windows 8. W przypadku niewystarczającej liczby komputerów (w domach znajdują się 2 do 4 urządzeń) wykonawca zapewnia urządzenia z odpowiednim oprogramowaniem we własnym zakresie. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dotyczących omawianych zagadnień. Wykonawca zapewnia sprzęt audiowizualny, rzutniki multimedialny i ekran projekcyjny lub tablicę interaktywną. Organizacja zajęć zajęcia muszą być realizowane w placówkach wskazanych przez Zamawiającego, w wymiarze minimum 4 godzin edukacyjnych tygodniowo w każdym z Domów Dziennego Pobytu, 40 spotkań po 2 godziny w każdym domu, łącznie 1440 godzin zajęć. Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik w trakcie szkolenia miał zapewniony indywidualny dostęp do komputera przenośnego. Przez pojęcie jednej godziny edukacyjnej należy rozumieć godzinę lekcyjną 45minut, przerwy nie wlicza się do czasu trwania zajęć, jedna przerwa 15 minutowa. Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, nie więcej niż 2 godziny lekcyjne dziennie zajęć, z wyłączeniem godzin od 11.45 do 13.30, wykonawca opracuje przed podpisaniem umowy harmonogram zajęć zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia, harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości realizowanych zajęć. Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikom zajęć, którzy je ukończą zaświadczeń, w tym zaświadczeń dla liderów wykorzystania technik informatycznych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji a) listy obecności, b) rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających udział w zajęciach, c) rejestru zaświadczeń potwierdzających nabycie umiejętności lidera wykorzystania technik informatycznych dla co najmniej jednego seniora w każdym z domów dziennego pobytu. Zajęcia muszą być przeprowadzone z trenerem, posiadającym kwalifikacje. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-lerningu, w formie eksternistycznej. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/y prowadzącą/e nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji usługi. Zamawiający wymaga, aby zajęcia przeprowadzone były we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie miasta Łodzi Dom Dziennego Pobytu, ul. Rojna 52 Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10 Dom Dziennego Pobytu, ul. Organizacji WiN 37 Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6 Dom Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37 Dom Dziennego Pobytu, ul. Jaracza 36 Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwiklińskiej 18 Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota-Roweckiego 30 Dom Dziennego Pobytu, ul. Smetany 4 Dom Dziennego Pobytu, ul. Zbocze 2a Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący w ramach Domu Międzypokoleniowego Bednarska, ul. Bednarska 15 a Dom Dziennego Pobytu, ul. Lelewela 17 Dom Dziennego Pobytu, ul. Obywatelska 69 Dom Dziennego Pobytu, ul. 1 Maja 24 26 Dom Dziennego Pobytu, ul. Kościuszki 29 Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203 205 Dom Dziennego Pobytu, ul. Fabryczna 19 Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący w ramach Domu Pomocy Społecznej Włókniarz, ul. Krzemieniecka 7 9. Cena, podana przez Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i nie ulegnie podwyższeniu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych usług w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. o tym samym charakterze co przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach