Przetargi.pl
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie

Powiat Kutnowski ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 3554780 , fax. 24 3554784
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kutnowski
  ul. Kościuszki 16 16
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 3554780, fax. 24 3554784
  REGON: 61101614600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pomocy przedmedycznej i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego w wymiarze 6 godzin dydaktycznych dla 8 grup 15 osobowych - łącznie szkoleniem zostanie objętych 120 osób. Program kursu: - motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy, - podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, - bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy, - ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, - zapoznanie się z łańcuchem przeżycia, - postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej i dziecka, - obsługa AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego) - postępowanie z osobą nieprzytomną - pozycja bezpieczna, - zaopatrywanie ran, postępowanie w przypadku silnych krwawień i krwotoków, - postępowanie ze złamaniami, skręceniami oraz zwichnięciami, - postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, epilepsja, zadławienie, cukrzyca, - postępowanie w przypadku oparzeń. Kurs skierowany jest do osób zainteresowani nabyciem umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, w szczególności np. strażacy należący do OSP, ratownicy medyczni, nauczyciele, harcerze, itp. jak i np. liderzy społeczni. Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na fantomach oraz na urządzeniach ćwiczebnych AED (automatycznych zewnętrznych defibrylatorach). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne dla uczestników kursu w postaci: instrukcji pierwszej pomocy, notatnika oraz długopisu. Podczas kursu zamawiający zorganizuje 2 przerwy kawowe z gorącą herbatą, kawą oraz ciastkami dla każdego uczestnika kursu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kutno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach