Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie superwizji dla 96 osób - terenowych pracowników socjalnych. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w miesiącu. Zajęcia odbywać się będą 3 godziny zegarowe dla każdej grupy łączna ilość godzin szkolenia - 120 godzin, w dni robocze, z wyjątkiem sobót i niedziel 8 grup, każda licząca 12 osób, z których każda odbędzie 5 cyklicznych spotkań, każde trwające 3 godziny. Zajęcia nie mogą rozpoczynać się przed godziną 8.00 i kończyć później niż o godzinie 16.00. Wykonawca zapewni pomieszczenie, w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia. Pomieszczenie będzie spełniało warunki wynikające z przepisów BHP i PPOŻ. Pomieszczenie będzie posiadało dostęp światła dziennego i będzie dostosowane do warunków klimatycznych (ogrzewane w okresie jesienno zimowym i zapewniona wentylacja latem). Pomieszczenie, o którym mowa w pkt. 6 będzie znajdowało się na terenie miasta Łódź w miejscu zapewniającym dotarcie do niego środkami komunikacji miejskiej. Wykonawca przeprowadzi w ramach niniejszego postępowania 120 godziny superwizji pracy socjalnej. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia superwizji i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim. Superwizja swoim działaniem obejmować będzie tematykę metodyki pracy socjalnej z różnymi grupami beneficjentów oraz aspekty psychologiczne relacji z klientem pomocy społecznej. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o Grupę Balinta. Zajęcia ukierunkowane będą na aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach w celu doskonalenia warsztatu pracy pracownika socjalnego w relacji terenowy pracownik socjalny - klient, rozwijanie umiejętności poznawania klienta, jego ukrytych i jawnych potrzeb oraz motywacji i odmiennych wartości, poszerzanie i nabywanie przez pracownika socjalnego umiejętności rozpoznawania i sterowania swoimi emocjami, głębszego poznawania własnych relacji i motywacji. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o doświadczenia własne uczestników z wykorzystaniem metod aktywizujących. Prowadzący superwizje pracy socjalnej będzie bazował na zasobach uczestników wspólnie z nimi wypracowując możliwe modele rozwiązań. Prowadzący superwizje pracy socjalnej wskaże braki i uzupełni wiedzę uczestników. Superwizowani w trakcie zajęć będą dzielić się doświadczeniami, refleksjami i wiedzą. Uczestnicy superwizji będą w trakcie zajęć doskonalić umiejętności: pracy w grupie, interpretowania i weryfikowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, asertywnego współdziałania z klientem oraz będą doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o zindywidualizowane podejście - konkretny przypadek pracy z klientem na podstawie przygotowanych przez terenowego pracownika socjalnego- superwizanta dokumentów. Z obszaru prowadzonej superwizji zostaną wyłączone kwestie interpersonalne i zarządzania w relacji podwładny - przełożony. Wykonawca zapewni materiały edukacyjne, flipchart lub tablicę, markery, pisaki, projektor oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia superwizji. Po zakończeniu każdych zajęć w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę obecności. Cena, podana przez Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i nie ulegnie podwyższeniu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu superwizji w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych usług w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. o tym samym charakterze co przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach