Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla asystentów rodziny współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2016-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla asystentów rodziny współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla asystentów rodziny współpracujących z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego. Ilość osób: 4 osoby współpracujące z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Szkolenie winno obejmować zagadnienia dotyczące m.in.: 1) zadania i uprawnienia asystenta rodziny, 2) etykę pracy asystenta rodziny, 3) metodykę pracy asystenta, 4) charakterystykę problemów rodziny, w tym: a. problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców, b. nieprawidłowych postaw rodzicielskich, c. problemów wychowawczych, d. problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej, 5) analizę potrzeb i problemów rodziny, 6) sporządzenie planu pracy z rodziną, 7) doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych, 8) aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych marginalizacją. Organizacja szkolenia - usługa szkoleniowa winna być przeprowadzona w formie warsztatowej na terenie Miasta Łodzi i obejmować: 1) zapewnienie kadry trenerskiej - co najmniej jeden psycholog i co najmniej jeden pedagog, mający doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu szkoleń obejmujących wyżej wymienione zagadnienia, 2) zapewnienie sal wykładowych adekwatnych do wielkości grupy wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia (np. rzutnik, ekran, flipchart) oraz warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaplecza sanitarnego i higienicznego oraz środków czystości, 3) przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia oraz osoby monitorujące (program szkolenia i materiały szkoleniowe zbindowane lub w inny trwały sposób połączone), 4) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy, harmonogramu szkolenia zawierającego w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny oraz bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia, 5) przygotowanie oraz druk dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, które winny być przekazane przez Wykonawcę uczestnikom szkolenia na ostatnich zajęciach, 6) bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, śmietanka lub mleko do kawy, herbata, cukier, trzy rodzaje ciasteczek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe), 7) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć (wzór ankiety musi być przekazany do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy), opracowanie wyników ewaluacji i przekazanie ich wraz z ankietami w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia Zamawiającemu, 8) prowadzenie i przechowywanie do dnia 31.12.2025 roku następującej dokumentacji z przebiegu szkolenia: a. programu nauczania, b. dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, c. rejestru wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, d. materiałów szkoleniowych. 9) przekazanie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wymienionych w pkt. 8 Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji szkolenia. Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadzone było w salach na terenie Miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Nie dopuszcza sal szkoleniowych usytuowanych w piwnicach i suterenach. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia ( w przypadku zawarcia umowy kopia polisy będzie stanowić załącznik do umowy). Podstawą przyjęcia na szkolenie jest imienna lista osób, którą Zamawiający przekazuje Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania umowy. Czas realizacji szkolenia: 1) termin realizacji szkolenia: od dnia następującego po dniu, w którym podpisana została umowa, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku, 2) 16 godzin lekcyjnych - 4 x po 4 godziny lekcyjne raz na kwartał w 2016 roku (godzina lekcyjna to 45 minut, przerw na posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć), 3) 16 godzin lekcyjnych - 4 x 4 godziny lekcyjne raz na kwartał w 2017 roku (godzina lekcyjna to 45 minut, przerw na posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć), 4) zajęcia nie mogą rozpoczynać się przed godziną 8:00 i kończyć później niż o godz. 16:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych uslug
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach