Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938 , fax. 042 6778931
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, fax. 042 6778931
  REGON: 00032316300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dla Sądu Rejonowego w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 16: prace dekarskie do wykonania na dachach wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach 9 i 3 oraz przy ul. Tumskiej 2: malowanie pomieszczeń biurowych nr 17, 18, 19, 20 Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów ww prac wg dokumentacji projektowej i STWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach