Przetargi.pl
MODERNIZACJA - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZPRZY

Gmina Rozprza ogłasza przetarg

 • Adres: 97-340 Rozprza, ul. 900-lecia 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6496574, 6496108 w. 14 , fax. 044 6158006
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozprza
  ul. 900-lecia 3 3
  97-340 Rozprza, woj. łódzkie
  tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, fax. 044 6158006
  REGON: 59064800800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja - remont pomieszczeń I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.Roboty remontowo - budowlane w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, gabinecie lekarskim, gabinecie zastępcy dyrektora, bibliotece, korytarzach i rekreacji, sanitariatach oraz głównej klatce schodowej (roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, roboty wykończeniowe). 2.Instalacje sanitarne (wodno - kanalizacyjne, c.o. w sanitariatach). 3.Instalacje elektryczne (wymiana przewodów, gniazd wtykowych, łączników w pomieszczeniach sal lekcyjnych, gabinetach i bibliotece, w korytarzach i sanitariatach; wymiana rozdzielnicy piętrowej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowanie istniejących opraw oświetleniowych w nowej lokalizacji w korytarzu i rekreacji, sklepiku i magazynie; montaż opraw energooszczędnych w sali lekcyjnej nr 14, gabinecie zastępcy dyrektora). Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres umowy przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 6.900,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu wpłaconym przelewem z rachunku bankowego wykonawcy na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia składania ofert do godz. 10:00). 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5.Zamawiający zaleca aby w przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu, o którym mowa wyżej złożyć w oddzielnej kopercie w miejscu składania ofert, a jego kserokopię w ofercie. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz po przez złożenie dokumentu w odrębnej kopercie dołączonej do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą tj. 30 dni.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rozprza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach