Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi - część III: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 72

Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 633-97-90 w 33
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki w Łodzi
  ul. Więckowskiego 36 36
  90-734 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 633-97-90 w 33
  REGON: 00027750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi - część III: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 72
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowego sprzątania na zewnątrz i wewnątrz obiektu Muzeum Sztuki w Łodzi położonego przy ulicy Przędzalniane 72 - MPH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas na usunięcie wskazanych w reklamacji uchybień, liczony w godzinach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msl.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach