Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądach Rejonowych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938 , fax. 042 6778931
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, fax. 042 6778931
  REGON: 00032316300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądach Rejonowych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 - Sąd Okręgowy w Łodzi a. kompleksowa usługa utrzymania czystości w tym usługa mycia okien i drzwi oszklonych w budynkach: - Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5, - Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w Łodzi przy ul. Tokarskiej 7, - Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 33/35; b. usługa mycia okien w budynku: - Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Wydawniczej 10. Pakiet 2 - Sąd Rejonowy w Brzezinach a. kompleksowa usługa utrzymania czystości w tym usługa mycia okien i drzwi oszklonych w budynkach: - Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 34, - Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 32, - archiwum sądowym przy ul. Waryńskiego 34 A. Pakiet 3 - Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej a. kompleksowa usługa utrzymania czystości w tym usługa mycia okien w budynkach: - Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 22 B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowe mycie okien
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach