Przetargi.pl
Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty w Łodzi zgodnie z 17 Zadaniami

Miejskie Centrum Medyczne Bałuty" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-433 Łódź, ul. Smugowa 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6577970 , fax. 042 6577228
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne Bałuty" w Łodzi
  ul. Smugowa 6 6
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6577970, fax. 042 6577228
  REGON: 00031331900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mcmbaluty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty w Łodzi zgodnie z 17 Zadaniami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty w Łodzi zgodnie z 17 Zadaniami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mcmbaluty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach