Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-202 Łódź, ul. Warecka 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6558050 , fax. 042 6521635
 • Data zamieszczenia: 2016-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
  ul. Warecka 2 2
  91-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6558050, fax. 042 6521635
  REGON: 47306618800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsrm.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości: 1.1. w pomieszczeniach WSRM w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 12.950,45 m?: a. pomieszczenia medyczne w budynku - Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 - wykaz pomieszczeń stanowi załącznik 1 do SIWZ, zakres i częstotliwość prac porządkowych stanowi załącznik 7 do SIWZ b. pomieszczenia biurowe i inne w budynkach - Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 - wykaz pomieszczeń stanowi załącznik 2 do SIWZ, zakres i częstotliwość prac porządkowych stanowi załącznik 8 do SIWZ c. pomieszczenia biurowe i inne w budynkach - Łódź, ul. Warecka 2 - wykaz pomieszczeń stanowi załącznik 3 do SIWZ, zakres i częstotliwość prac porządkowych stanowi załącznik 8 do SIWZ d. pomieszczenia stacjonowania karetek wskazane przez WSRM w Łodzi - wykaz miejsc stanowi załącznik 4 do SIWZ, zakres i częstotliwość prac porządkowych stanowi załącznik 8 do SIWZ, e. pomieszczenia medyczne i inne oraz biurowe w budynkach - Zgierz, ul. Parzęczewska 35 - wykaz pomieszczeń stanowi załącznik 5 do SIWZ, zakres i częstotliwość prac porządkowych stanowi załącznik 7 i 8 do SIWZ g. budynek garażu piętrowego - Łódź ul. Warecka 2. Opis, zakres i częstotliwość prac stanowi załącznik 6 do SIWZ. 1.2.na terenie WSRM w Łodzi, przynależnym do obiektów mieszczących się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 oraz ul. Warecka 2 o łącznej powierzchni 12.841 m2. Opis terenu, zakres i częstotliwość prac stanowi załącznik 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: 2.Gwarantowana stawka (w %) odpisu płatności na PFRON w całym okresie obowiązywania um
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsrm.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach