Przetargi.pl
Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Gmina Nowosolna ogłasza przetarg

 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 648-41-08 , fax. 042 648-41-19
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowosolna
  Rynek Nowosolna 1 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 648-41-08, fax. 042 648-41-19
  REGON: 47205778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowosolna.gminarp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt. 2. Zapewnienia wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu gminy Nowosolna. 3. Poszukiwania chętnych i oddawania zwierząt do adopcji. 4. Prowadzenia ewidencji zwierząt i przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu. 5. Informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierząt do adopcji. 6. Zapewnienia opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: a) 14-dniowa kwarantanna, b) odrobaczanie, c) szczepienie, d) leczenie e) w drastycznych beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia. 7. Odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowosolna po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Nowosolna wraz z ich transportem. a) przy odławianiu zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom, b) stosowanie środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w Ustawie o ochronie zwierząt. c) współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zwierząt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowosolna.gminarp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach