Przetargi.pl
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

Gmina Paszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-411 Paszowice, Paszowice 137
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8701793
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paszowice
  Paszowice 137 137
  59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8701793
  REGON: 00054461600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje : 1) Dostawa benzyny PB 95 w ilości 500 litrów 2) Dostawa oleju napędowego w ilości 17 500 litrów Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Dostawy będą realizowane na zasadzie bezgotówkowych sukcesywnych tankowań pojazdów, jak również do kanistrów. Wykaz pojazdów oraz osób uprawnionych do zakupu paliw stanowić będzie załącznik do umowy dostawy. Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłą sprzedaż paliw przez okres obowiązywania umowy 24 godziny na dobę. Każdorazowo po tankowaniu będzie wystawiana faktura VAT, na której mają się znajdować dane dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdu pobierającego paliwo, nazwiska kierowcy dokonującego zakupu oraz czytelnego podpisu potwierdzającego dokonanie tankowania, daty tankowania , rodzaju i ilości pobranego paliwa, ceny jednostkowej producenta paliw, ceny jednostkowej z upustem za litr, ceny jednostkowej bez upustu za litr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.paszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach