Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu konkursowego pn. Dzisiaj nauka jutro sukces współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3805901 , fax. 071 3805900
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  pl. Piastowski 2 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3805901, fax. 071 3805900
  REGON: 93193480000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu konkursowego pn. Dzisiaj nauka jutro sukces współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu konkursowego pn. Dzisiaj nauka jutro sukces współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy zakres: został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatwolowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach