Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. Wincentego Pola we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzp.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. Wincentego Pola we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. Wincentego Pola we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 2.Zakres zamówienia: 2.1Opracowanie dokumentacji projektowej: a)projekt wykonawczy: - część elektryczna + programy sygnalizacji, - część drogowa, - organizacja ruchu zastępczego, - organizacja ruchu docelowego, b)opracowania inne: - organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów, - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, - uzupełniające pomiary geodezyjne, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - harmonogram rzeczowo - finansowy robót wykonania robót opracowany w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego, c) uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i decyzji do realizacji zamówienia. 2.2Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej na czas budowy. 2.3Realizacja zadania w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację projektową zgodnie z pkt. 2.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach