Przetargi.pl
ROZBUDOWA CMENTARZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3907219 , fax. 071 3907219
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3907219, fax. 071 3907219
  REGON: 93193505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA CMENTARZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 2. Zakres prac obejmuje: a) Załadunek, wywóz z terenu cmentarza około 400 m? nadmiaru ziemi i gruzu na odległość ok. 5,0 km wraz z rozplantowaniem (w miejscu wywiezienia), b) Wykop wraz z załadunkiem i wywozem z terenu cmentarza około 3200 m? ziemi i gruzu na odległość ok. 5,0 km wraz z rozplantowaniem (w miejscu wywiezienia) c) Montaż 1 bramy wewnętrznej w istniejącym ogrodzeniu, d) Wykonanie pól grzebalnych; ciągów pieszych i ciągów pieszo - jezdnych w zakresie wg załączonego rysunku poglądowego - załącznik nr 1 do umowy, wraz z zabezpieczeniem obrzeżami skrzyżowań z ciągami pieszo - jezdnymi nie ujętymi w zakresie niniejszego zadania, e) Wykonanie ścian na urny, f) Rozplantowanie pozostałego terenu rozbudowywanego cmentarza wraz z nasianiem trawy, g) Wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy, 3. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 4. Dokumentacja projektowa rozbudowy cmentarza zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu. Ogrodzenie cmentarza zostało wykonane w 2012 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 12.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną