Przetargi.pl
Remont budynku administracyjnego Delegatury WUOZ w Wałbrzychu, ul: Zamkowa 3

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3436501 , fax. 071 3441449
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
  ul. Władysława Łokietka 11 11
  50-243 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3436501, fax. 071 3441449
  REGON: 00602174700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wosoz.ibip.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku administracyjnego Delegatury WUOZ w Wałbrzychu, ul: Zamkowa 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych siedziby Delegatury WUOZ w Wałbrzychu. Roboty obejmują: - Wzmocnienie ścian fundamentowych - montaż ściągów w wewnętrznym obrysie budynku. - Naprawa uszkodzeń ścian. - Wzmocnienie stropu nad parterem. - Wymiana stropu drewnianego nad I piętrem. - Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachów i stropodachów wraz ze ścianami lukarn. - Wykonanie nowych kominów. - Demontaż części schodów. - Wykonanie ścian z cegły na II p. - Rozbiórki ścian wewnętrznych. -instalacja odgromowa Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5500zł w pieniądzu lub w innej formie. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wymaga się aby gwarancje były bezwarunkowe i na pierwsze żądanie obejmujące okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wosoz.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach