Przetargi.pl
Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Bednarach.

Szkoła Podstawowa w Bednarach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-416 Bednary, Aleja Legionów Polskich 61
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 838 65 76 , fax. 0-46 838 65 76
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Bednarach
  Aleja Legionów Polskich 61 61
  99-416 Bednary, woj. łódzkie
  tel. 0-46 838 65 76, fax. 0-46 838 65 76
  REGON: 00111564000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbednary.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Bednarach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego i miału do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach na terenie Gminy Nieborów na sezon grzewczy 2013-2014; węgiel kamienny (kostka) - 80 ton, miał węglowy - 20 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ - zakup i dostawa opału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata.nieborow.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach