Przetargi.pl
Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017.

Gmina Dobryszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 044 6811193
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce
  ul. Wolności 8 8
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6811193, 6811168, fax. 044 6811193
  REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobryszyce.i-bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oraz załadunkiem i rozładunkiem: 3.1.1. eko groszku w łącznej ilości 285,00 t o następujących parametrach: - uziarnienie 8 - 25 mm, - wartość opałowa nie mniejsza niż 25 MJ/kg, - zawartość popiołu do 10%, - zawartość siarki poniżej 0,6%, - zawartość wilgoci do 10%; 3.1.2. węgla orzech w ilości 16,00 t o następujących parametrach: - uziarnienie 80-25 mm - wartość opałowa nie mniejsza niż 25 MJ/kg - zawartość popiołu do10% - zawartość siarki poniżej 1,2% - zawartość wilgoci do 15%; 3.1.3. miału w ilości 3,0 t o następujących parametrach: - uziarnienie 0-35 mm - wartość opałowa nie mniejsza niż 23 MJ/kg - zawartość popiołu do10% - zawartość siarki poniżej 0,8% - zawartość wilgoci do 10%; 3.2. Miejsce dostawy: 3.2.1. Eko - groszek: - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Blok Dobryszyce, ul. Kolejowa 24 w ilości- 70,00 t, - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespół Szkolno-Przedszkolny, Dobryszyce, ul. Leśnej 1 w ilości - 140,00 t, - Gminny Ośrodek Zdrowia, Dobryszyce, ul. Wolności 13A w ilości- 30,00 t, - Świetlica Środowiskowa, Dobryszyce, ul. Szkolna 3 w ilości- 5,00 t, - Urząd Gminy Dobryszyce ul. Wolności 8 97-505 Dobryszyce w ilości- 40,00 t, 3.2.2. węgiel orzech: - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Blok Dobryszyce, ul. Kolejowa 24 w ilości -3,00 t, - Dom Nauczyciela ul. Leśna w ilości - 13,00 t, 3.2.3. węgiel miał: -Urząd Gminy Dobryszyce ul. Wolności 8 97-505 Dobryszyce w ilości 3,00 t
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobryszyce.i-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach