Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa okładek do świadectw ukończenia studiów podyplomowych na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 42 2547418
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 42 2547418
  REGON: 00027579000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa okładek do świadectw ukończenia studiów podyplomowych na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu i dostawie 200 sztuk okładek do świadectw ukończenia studiów podyplomowych na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Okładki winny być wykonane wg poniższego opisu: a) okładka format A4 b) ekoskóra w kolorze PANTONE 1817 C bordo (lub odpowiadający temu kolorowi wg innego wzorca) naklejona na tekturę z pianką (tektura, karton min. 1,5 mm grubo-ści do 2,5 mm) c) szycie w kolorze okładki max 5 mm od krawędzi d) tłoczenie typografii plus wypełnienie złotą folią nr 1309 (oprócz znaku ASP) - wzór w załączniku nr 1 do SIWZ. e) znak z typografią ASP - tylko tłoczenie f) wewnątrz okładki papierowa wyklejka 80-130 g w kolorze kremowym g) we wnętrzu okładki dwie przezroczyste, plastikowe zakładki (10 cmx10cm), na dwóch przeciwległych rogach (lewa strona góra) h) świadectwo formatu 17,5cm x 25 cm musi wchodzić w zakładki i) ilość 200 sztuk Projekt będzie przekazany Wykonawcy w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku. Wszystkie uzgodnienia wymagające kontaktu bezpośredniego odnośnie realizacji zamówienia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostawy okładki próbnej do siedziby Zamawiającego, do konsultacji z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego oraz do dostawy wykonanych okładek finalnych po akceptacji okładki próbnej do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dostawa okładki próbnej i finalnych odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usługa wraz z dostawą ma zostać zrealizowana w terminie do 31.08.2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach